Compartir: 
També disponible:
Economia espanyola

El diagnòstic estratègic de l'economia aragonesa que es presenta en aquest volum revela una realitat pròspera, plena de recursos i talents que permeten a la regió afrontar el futur amb optimisme.

La crisi econòmica ha tingut un impacte gens menyspreable en el teixit productiu, però la seva creixent diversificació i obertura al comerç internacional han fet possible que l'embat de la crisi hagi estat menor que en el conjunt de l'economia espanyola.

A aquesta circumstància se sumen factors de fons esperançadors que situen l'economia aragonesa en un punt de partida avantatjós per desenvolupar les seves fortaleses i aprofitar les oportunitats que ofereix la incipient recuperació econòmica. Concretament, més enllà del privilegi geogràfic que atorga a Aragó incontestables avantatges com a node logístic, porta d'Europa o cor de l'Ebre, a la regió s'estan desenvolupant importants clústers sectorials, com el de l'automoció o l'agroalimentari, que evidencien la seva capacitat de lideratge en mercats altament competitius globalment.

Les oportunitats de creixement que representa el seu desenvolupament i el d'altres vectors d'excel·lència no fan més que reforçar les aspiracions de la seva economia perquè es doni un impuls definitiu als projectes estratègics. Això, però, ha d'anar acompanyat d'un manteniment, si no enfortiment, de la cohesió del territori que, tot i que s'ha vist reforçada per la millora de la xarxa d'infraestructures durant les últimes dècades, la baixa densitat de població que presenta la major part de la regió, el seu envelliment i el risc que la major part de les oportunitats de creixement es concentri a les zones més habitades són reptes als quals és millor anticipar-se.

Aquest nou volum de la col·lecció Comunitats Autònomes pretén aprofundir en aquests i altres aspectes de la realitat socioeconòmica i contribuir al coneixement estratègic global de l'economia aragonesa. Seguint la mateixa metodologia utilitzada en els volums anteriors, l'informe fa una detallada radiografia de l'economia d'Aragó mitjançant la descripció dels seus diferents processos demogràfics, econòmics, territorials, institucionals i mediambientals, i els sintetitza en un ba lanç de debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que permet formular recomanacions i línies d'acció estratègiques que posem a disposició de tots els agents implicats.

Com en anteriors ocasions, "la Caixa" Research ha comptat per a l'elaboració d'aquest estudi amb la col·laboració d'Analistes Financers Internacionals (Afi). José A. Herce, soci d'Afi, n'ha estat el director tècnic, al capdavant d'un equip de consultors experts en diferents àmbits de l'anàlisi econòmica territorial. Confio que aquest treball contribueixi de manera efectiva al coneixement i al debat sobre la direcció estratègica de l'economia aragonesa.

Jordi Gual

Director executiu de Planificació Estratègica i Estudis

Compartir: