Sector exterior


L’efecte positiu de les exportacions sobre la creació d’ocupació

L’auge exportador de l’economia espanyola ha exercit un efecte positiu i molt significatiu al mercat laboral. No obstant això, quantificar el nombre de llocs de treball generats gràcies a l’augment de les exportacions no és una tasca fàcil. Amb la finalitat d’aproximar l’ocupació atribuïble al total de les exportacions en el període més recent, prenem les dades de l’Enquesta Industrial d’Empreses i de l’Enquesta Anual de Serveis dels anys 2011 al 2015 (última enquesta disponible) i distribuïm l’ocupació de cada sector en funció del pes de la demanda interna i...

Informe mensual - Focus

Pàgines