Sector exterior


Comerç internacional i cadenes de valor global a la baixa?

L’alentiment del comerç mundial dels últims anys és un fe­­nomen que hem anat tractant de forma recurrent en aquestes pàgines. Hem analitzat, per exemple, la pobra evolució de la inversió als països avançats, el canvi de patró de la Xina, l’aturada en el procés liberalitzador del comerç i l’aug­­ment del proteccionisme com a elements importants en la desacceleració del comerç mundial . 1 En el present Focus, centrem l’atenció en l’alentiment de la formació de les cadenes de valor globals (CVG) com un esdeveniment destacat en el canvi de patró...

Informe mensual - Focus

Pàgines