Compartir: 
El ritme de creixement es manté estable mentre el sector exterior continua oferint bones notíciesEl ritme de creixement es manté estable mentre el sector exterior continua oferint bones notíciesEl ritme de creixement es manté estable mentre el sector exterior continua oferint bones notícies

El ritme de creixement continua sent robust en el 4T 2016. El model de previsió del PIB de CaixaBank Research prediu un creixement del 0,68% intertrimestral en el 4T, un ritme d’avanç similar al del 3T (0,71% intertrimestral). Així mateix, els diferents indicadors que es van publicar durant l’últim mes apuntaven a un manteniment del ritme d’expansió. En particular, va destacar positivament la solidesa mostrada pels indicadors de consum privat, la qual cosa fa preveure que aquest component seguirà sent el principal impulsor de la demanda interna. Pel costat de l’oferta, el bon to dels indicadors de sentiment es veu matisat per un comportament una mica més moderat de les xifres del sector industrial i de la construcció.

El saldo comercial continua millorant tot i la moderació en el creixement de les exportacions en els últims mesos. A l’octubre, el dèficit comercial (de béns) es va reduir un 21,8% interanual (acumulat de 12 mesos), davant unes exportacions que van avançar un 1,8% interanual (un 3,3% les no energètiques) i unes importacions que es van reduir un 0,3% interanual gràcies a la caiguda del preu del petroli en termes interanuals.

La taxa de morositat va augmentar lleugerament a l’octubre, i es va situar en el 9,3% (9,2% al setembre). Aquest lleuger augment s’explica per l’entrada en vigor de l’Annex 9 de la Circular 4/2004 del Banc d’Espanya, que obliga a la reclassificació de certs actius a dubtosos. D’altra banda, el desglossament del crèdit bancari per segments mostra un augment del ritme de caiguda del crèdit a la indústria i al sector serveis en el 3T 2016. En canvi, el crèdit promotor i al sector de la construcció van moderar el seu ritme de contracció, encara que segueixen retrocedint a taxes elevades. Quant al finançament de les llars, el crèdit al consum va mantenir el seu elevat creixement i el lligat a l’habitatge va suavitzar el seu ritme de descens.

Compartir: