Compartir: 
L'expansió econòmica prossegueix i té el suport del crèdit bancariL'expansió econòmica prossegueix i té el suport del crèdit bancari

El ritme de creixement es modera lleugerament en el 1T, d'acord amb el que es preveia. Segons l'indicador d'activitat de CaixaBank Research, el PIB s'està expandint a un ritme del 0,7% intertrimestral en el 1T. Aquest registre, tot i que és lleugerament inferior al del 4T 2015 (del 0,8% intertrimestral), continua mostrant la fortalesa de l'expansió econòmica, que continua recolzada en el bon comportament del consum privat.

El deute públic disminueix al gener. El deute del conjunt de les Administracions públiques va començar l'any amb una lleugera davallada respecte del mes anterior i es va situar en els 1.070 milers de milions d'euros. El desglossament per Administracions corresponent al 4T 2015 mostra una reducció del deute de l'Administració central i de les corporacions locals el darrer any, tot i que el de les comunitats autònomes va augmentar fins al 24,2% del PIB (1,5 p. p. de PIB per damunt de l'any anterior).

La taxa de morositat baixa en tots els tipus de crèdit. El desglossament del crèdit del 4T 2015 per segments mostra que la davallada de la taxa de morositat durant l'últim any (de 2,4 p. p., fins al 10,1%) s'explica sobretot per la notable reculada de la morositat del crèdit al promotor (-8,7 p. p.) i a la construcció (-2,6 p. p.). La morositat també va disminuir en la resta de segments, tot i que de forma menys marcada. La millora de l'activitat econòmica i els baixos tipus d'interès donaran suport a noves reduccions de la morositat en els propers mesos.  

Compartir: