Compartir: 
També disponible:
Informe mensual - Focus
La recuperació de la demanda immobiliària desperta l'activitat a la construccióLa recuperació de la demanda immobiliària desperta l'activitat a la construcció

La recuperació del mercat immobiliari es va confirmant a poc a poc. La demanda fa més d'un any que creix i, en els últims mesos, a mesura que milloraven les condicions fi­­nan­­ceres, ha anat guanyant tracció. Pel que fa a l'oferta, l'activitat al sector de la construcció continua feble, però hi ha indicis, com l'evolució favorable dels visats d'obra nova i el repunt de la inversió residencial,1 que permeten pensar que la recuperació ha començat. La baixa activitat i l'avanç de les compravendes permeten que l'elevat excés d'estoc d'habitatges nous per vendre es continuï reduint de forma gradual. Malgrat que el panorama sigui esperançador a nivell agregat, hi ha diferències importants a nivell de submercat. Aquesta heterogeneïtat característica del sector fa imprescindible una anàlisi més detallada.

A nivell provincial, les dinàmiques que es perceben són clarament diferents. Tal com s'observa al primer gràfic, les províncies amb un estoc d'habitatges per vendre2 més reduït són les que concentren el volum més elevat de demanda (acumulen el 50% del total de compravendes) i són les que presenten un avanç més ferm de les compravendes. També són les províncies en què la construcció s'ha començat a revifar: concentren més del 50% dels visats d'obra nova del conjunt del país. En canvi, el panorama de les províncies amb un estoc elevat d'habitatges per vendre és menys favorable: la recuperació de la de­­man­­da és més moderada, i el sector de la construcció no emet encara senyals de millora (el nombre de peticions de visats d'inici d'obra es continuava contraient al juliol, com s'observa al gràfic).

De fet, l'heterogeneïtat entre províncies és tan elevada que és probable que, en algunes zones, es puguin arribar a produir situacions d'escassetat d'habitatges per vendre i que, en unes altres, l'excés d'oferta continuï sent abundant. Així, si l'evolució actual de la demanda i de l'oferta es manté en els pròxims trimestres, com ho contempla el nostre escenari de previsions, el conjunt de províncies amb poc estoc i elevada demanda podria començar a experimentar una escassetat d'oferta al final de l'any. En concret, el nivell d'estoc d'habitatges nous acabats per vendre se situaria per sota del nivell d'equilibri, el qual, en general, voreja els 0,75 anys de compravendes necessaris per buidar l'estoc. Poc es pot fer de cara al 2015, ja que els habitatges que s'a­­cabaran enguany es van començar a construir fa uns 18 mesos (el que es triga, de mitjana, a construir un habitatge). No obstant això, al final del 2016, la recuperació del sector de la construcció hauria de guanyar tracció en fer-se patent la falta d'oferta a certes zones, la qual cosa impediria que la situació s'agreugés.

En definitiva, la recuperació del conjunt de l'economia ja ha arribat al sector de la construcció. En algunes zones, cal esperar que el repunt de la inversió residencial sigui especialment intens en els pròxims trimestres. En cas contrari, no seria estrany que s'observessin temporalment pressions a l'alça en els preus de l'habitatge a les zones amb escassetat d'oferta.

1. Malgrat que, al juliol, els visats d'obra nova van créixer el 19% inter­­anual acumulat de 12 mesos, el punt de partida és baix.

2. Al grup de províncies amb un estoc baix d'habitatges nous per vendre, hi ha Madrid, Huelva, Ourense, Cantàbria i Biscaia, entre d'altres. Al grup amb un estoc mitjà, hi ha Barcelona, Palència, Sevilla i Saragossa, entre d'altres. Al grup amb un estoc alt, hi ha Toledo, La Rioja, Lleida, Castelló i Ciudad Real, entre d'altres.

 
Compartir: