Compartir: 
També disponible:
Documents de treballMaria Pilar Buil Vilalta, Matthias Bulach
 • Disposa el sistema bancari espanyol de suficient capital per fer front a escenaris de dificultats agudes, d'estrès? Si no és així, quant capital addicional necessitaria?

 • A més de les estimacions oficials (Banc d'Espanya, EBA), molts agents han realitzat els seus propis exercicis d'estrès. Com que són simulacions i cadascuna té el seu propi conjunt de supòsits, la dispersió de les estimacions de necessitats de recapitalització és molt elevada.

 • Els factors que provoquen les majors discrepàncies són els següents:

  • En primer lloc, la ràtio de capital exigit, el benchmark. No existeix consens sobre el benchmark adequat i si bé els regula-dors utilitzen la ràtio de capital mínima en termes legals, els analistes fan servir ràtios de fins a 5 punts percentuals superi-ors.

   Una diferència d'un punt percentual en el benchmark es tra-dueix en una variació de la necessitat de recapitalització nacio-nal en uns 16.000 milions d'euros.

  • I, en segon lloc, la pèrdua esperada. Les agències de ràting i els bancs d'inversió estimen pèrdues superiors a la dels regula-dors perquè tenen una perspectiva futura més negativa del mercat immobiliari.

   Alguns analistes contemplen, en la seva parametrització, caigu-des implícites dels preus immobiliaris de fins al 80%. Aquestes caigudes són significativament més grans que les observades a nivell internacional en les últimes crisis immobiliàries.

 • Resulta important assenyalar que en cap exercici d'estrès es permet que el sistema bancari redueixi el seu nivell d'endeu-tament (despalanquejament) a través de la baixa de balanç dels actius deteriorats.

 • És fonamental analitzar les hipòtesis utilitzades per poder valo-rar els resultats obtinguts en cada exercici de simulació. Així ma-teix, és important recordar que els escenaris adversos contem-plats són situacions plausibles però altament improbables. En algun cas, la probabilitat d'ocurrència és inferior al 0,5% (EBA 2011 per a Espanya).

Compartir: