Compartir: 
També disponible:
Documents de treballAnna Mialet Rigau, Maria Pilar Buil Vilalta
 • A Espanya, com a la majoria de països, la responsabilitat hipotecària és il·limitada. Això no obstant, arran de la crisi econòmica i financera, en alguns àmbits es debat la possibilitat de fer ajustos legals per reassignar el risc assumit per particulars i entitats financeres.

 • Les propostes plantejades fins ara són de diferent mena. Algunes consideren la dació en pagament de l'immoble el vehicle per extingir el deute, fins i tot amb caràcter retroactiu, mentre que d'altres aposten per reduir l'import del deute romanent, millorant la valoració de l'immoble en el cas que es produís una subhasta.

 • En aquest document s'aprofita la dicotomia legislativa existent als Estats Units (en uns deu estats hi ha responsabilitat limitada i a la resta és il·limitada) per analitzar i quantificar les implicacions de la limitació de la responsabilitat:

  • Volum creditici concedit: en els estats on la responsabilitat del deutor és més limitada el volum mitjà del crèdit concedit és un 4-6% menor.

  • Tipus d'interès del préstec: els majors riscos a assumir per les entitats financeres es traslladen al client a través d'un tipus d'interès superior entre 20 i 80 punts bàsics.

  • Preus del mercat immobiliari: la responsabilitat limitada no sembla afavorir la contenció dels preus en el mercat immobiliari en temps de bonança.

 • En definitiva, la responsabilitat limitada és com disposar d'una opció per vendre l'immoble en qualsevol moment. Però a la pràctica no sempre és òptim exercir aquesta opció, perquè l'impagament comporta molts altres costos (score, impostos, etc.). Per tant, la limitació de la responsabilitat hipotecària no sembla ser la solució òptima a escala social.

 • En línia amb el recentment aprovat Reial decret llei 8/2011, de mesures de suport als deutors hipotecaris, es poden considerar altres propostes per contribuir a millorar el funcionament del sistema hipotecari a Espanya:

  • Millorar el sistema de valoració dels actius immobiliaris a les subhastes desertes.

  • Reduir els costos de transacció en les renegociacions de les condicions hipotecàries i en les dacions en pagament.

  • Implantar iniciatives de caire social per a les famílies que estan en procés d'execució o aquest és imminent (lloguers a preus assequibles…).

  • Per evitar en un futur situacions de sobreendeutament, fomentar la concessió responsable i l'educació financera.

Compartir: