Compartir: 
També disponible:
Documents de treballInmaculada Martínez Carrascal, Sandra Jódar-Rosell
  • L'expansió dels passius empresarials es va produir en molts països de la zona euro. Com a conseqüència, els nivells d'endeutament del sector empresarial se situen en nivells històricament elevats i és una font de vulnerabilitat.

  • A escala agregada, els indicadors de palanquejament de balanç de les empreses espanyoles són similars als d'altres països, però els de deute en relació amb el resultat indiquen la necessitat de reduir l'endeutament i augmentar la productivitat.

  • Tanmateix, a un nivell més desagregat, hi ha diferències significatives entre les ràtios d'endeutament d'empreses en funció, entre d'altres, de la branca d'activitat en la qual operen i de la mida.

  • En general, les empreses petites que operen en sectors manufacturers estan més endeutades que les grans i suporten una càrrega financera més gran. El desaprofitament d'economies d'escala en aquests sectors podria serne una explicació.

  • Des del 2007, la majoria de sectors han iniciat un procés de despalanquejament. La reducció dels nivells d'endeutament és fruit de menys demanda (nivells més baixos d'activitat, menys formació bruta de capital i més retenció de beneficis disminueixen la necessitat de finançament), així com de menys qualitat d'aquesta (el deteriorament dels resultats ha incrementat el risc dels seus projectes i l'aversió al risc ha limitat el creixement dels crèdits).

  • El procés de despalanquejament també s'ha dut a terme a la resta de països. La comparació entre els nivells d'endeutament d'Espanya i d'altres països de la zona euro, tenint en compte el sector i la dimensió de l'empresa, mostra que són els sectors on es partia d'un endeutament relatiu més alt els que han reduït més el seu palanquejament.

  • Les empreses petites han reduït més la seva ràtio de palanquejament que les grans i se situen en la majoria de sectors en nivells d'endeutament similars als d'altres països europeus. Tot i així, considerant l'empresa representativa, el 2009 en un 30% dels sectors l'empresa petita encara estava més endeutada que la seva homòloga europea, percentatge que puja al 43% a les empreses grans. En aquestes últimes, a més, s'observa una important heterogeneïtat: segons el factor considerat, el despalanquejament ha estat significativament superior o inferior a la resta de països.

  • La reducció més gran de l'endeutament de l'empresa petita espanyola es justifica perquè els seus resultats són més dèbils.

  • La feblesa dels resultats empresarials (en especial de l'empresa petita) al nostre país obliga a continuar amb el procés de despalanquejament. L'empresa petita hauria de guanyar dimensions i rendibilitat per reduir la seva càrrega financera.

Compartir: