Compartir: 
També disponible:
Documents de treballInmaculada Martínez Carrascal
  • A Espanya, entre el 2001 i el 2008 el nombre d'oficines bancàries va augmentar un 18 %. El creixement no va ser homogeni entre tipus d'entitats: el sector de les caixes va augmentar el seu nombre d'oficines en un 26 % i els bancs en un 6 %.

  • El creixement d'oficines va estar clarament associat al creixement del crèdit. Les províncies amb major expansió creditícia van presentar creixements d'oficines superiors a la mitjana.

  • La crisi ha posat de manifest que aquest increment del negoci no era sa: les províncies amb més creixement del crèdit són les que presenten una taxa de morositat més alta. Aquesta relació es compleix també a nivell d'entitat, de manera que els grups que més van créixer són també els que presenten més actius problemàtics. Les caixes nacionalitzades se situen en aquest grup.

  • Després del boom creditici, el sistema bancari espanyol ha començat a ajustar la seva estructura: des dels nivells màxims i fins al juny del 2012, s'ha reduït el nombre d'oficines i empleats en un 14 % i un 13 %, respectivament.

  • La reducció d'oficines està sent generalitzada, afecta la pràctica totalitat de les entitats, i de manera més intensa les nacionalitzades o que s'han fusionat.

  • A curt termini, els processos de reestructuració exigits per la Comissió Europea per a les entitats receptores d'ajudes i l'eliminació de duplicitats de xarxes en entitats fusionades contribuiran a reduir encara més la capacitat instal·lada.

  • La comparació del nivell d'estructura del sistema financer espanyol amb el d'altres països mostra un excés en el nombre d'oficines, encara que el nombre d'empleats està en línia amb la resta. El major nivell de competència, major percentatge de pimes i menor penetració d'Internet ajuden a explicar, en part, que hi hagi més oficines a Espanya. De tota manera, assolir una estructura comparable a la d'altres països requeriria una reducció del nombre d'oficines de prop d'un 35 % des dels màxims.

  • L'ajust en l'estructura dels sistemes financers és un procés generalitzat dins de la Unió Europea i tampoc no sembla que s'hagi acabat. En alguns països, l'ajust en oficines ha estat proper al 50 %, però són països amb característiques diferents a Espanya i el seu ajust des dels màxims no es pot extrapolar.

  • En el futur immediat, l'oficina bancària mantindrà la seva importància com a punt d'assessorament i element potenciador de la vinculació del client, mentre que altres operacions transaccionals més habituals s'aniran traslladant cap a altres canals.

Compartir: