Compartir: 
També disponible:
Informe mensual - Focus
El sector del lloguer espanyol guanya pesEl sector del lloguer espanyol guanya pesEl sector del lloguer espanyol guanya pes

El sector del lloguer té un pes relativament reduït a Espa­nya. El 2012, el 20,8% de les llars espanyoles residien en un habitatge en règim de lloguer, un nivell significativament inferior al 33,0% del conjunt de la zona de l'euro. De fet, la distància en relació amb el percentatge de llars arrendatàries alemanyes (el 46,7%) i franceses (el 36,3%) és fins i tot superior. La literatura econòmica indica que un major dinamisme del sector del lloguer podria ser beneficiós per a l'economia: augmentaria la mobilitat geogràfica dels treballadors i reduiria la concentració excessiva de recursos al sector de la construcció.

Els factors que influeixen en la decisió de les llars de comprar o de llogar un habitatge poden ser de diferents tipus. A Espanya, el biaix cultural a favor de la propietat de l'ha­­bitatge i les facilitats de crèdit hipotecari en els anys previs a la recessió van situar la ràtio de llars propietàries d'un habitatge per damunt del 80% el 2007. Existeixen altres factors que també van contribuir a assolir aquesta ràtio: la política fiscal incentivava clarament l'adquisició d'ha­­bitatges i, simultàniament, la limitada eficiència del sistema judicial reduïa l'oferta d'habitatges en lloguer (vegeu la taula). En aquest sentit, el cens del 2011 mostrava que un percentatge elevat del parc d'habitatges romania buit (el 13,7% a Espanya, enfront del 4,4% registrat a Alemanya).

No obstant això, les dades dels últims anys mostren que el percentatge de llars en possessió d'un habitatge s'ha re­­duït lleugerament, del 80,5% del 2005 al 79,2% del 2012. Es tracta d'una caiguda moderada (a Irlanda, la disminució ha estat de vuit punts percentuals en el mateix període). Entre la població més jove, però, el descens ha estat im­­portant: s'ha passat del 58,1% del 2007 al 47,7% del 2012. Per al conjunt de la població, una anàlisi dels fluxos de les llars noves mostra canvis més profunds en el règim de tinença dels habitatges. Entre el 2010 i el 2012, l'augment de les llars amb un habitatge en propietat va representar el 56,7% del total de llars creades, una xifra significativament inferior al 81,1% registrat entre el 2006 i el 2008.

Per tant, les dades indiquen un cert increment del pes re­­latiu del sector del lloguer espanyol en els últims anys. És cert que una part d'aquest augment podria ser corregida parcialment a mesura que millorin les condicions econòmiques i financeres de les llars. No obstant això, esperem que les reformes adoptades pel Govern espanyol en els últims anys —com l'eliminació de la desgravació fiscal per la compra de la primera residència i les noves lleis en matèria de lloguer que flexibilitzen el sector i donen major protecció jurídica a l'arrendador— ajudin a mantenir la tendència observada.

Compartir: