Compartir: 
L'empresa espanyola creixL'empresa espanyola creixL'empresa espanyola creix

En general, la productivitat de les empreses grans és superior a la de les petites. A Espanya, el valor afegit brut per treballador de les empreses de més de 250 treballadors és el 65% superior al de les empreses de menys de 50 treballadors. La proporció de grans empreses és, per tant, un dels factors clau per determinar la productivitat d'un país: els països amb una proporció més alta de la seva força la­­boral en grans empreses solen tenir nivells de productivitat més elevats.

El 2010, últim any del qual l'OCDE ha publicat dades comparables entre països, la proporció d'empreses de més de 250 treballadors a Espanya era sensiblement inferior a la dels principals països desenvolupats. Mentre que només el 0,12% de les empreses tenien més de 250 treballadors, aquestes representaven el 0,32% del total als EUA i el 0,47% a Alemanya. Les diferències poden semblar petites, però les implicacions no són menors. Així, mentre que, a Espa­­nya, les empreses de més de 250 treballadors donaven feina només al 24,5% dels ocupats, als EUA i a Alemanya els percentatges eren del 49,8% i del 37,0%, respectivament. De tota manera, les dinàmiques dels últims anys es­­tan modificant aquest patró a Espanya.

La recessió que ha patit l'economia espanyola ha afectat tot el teixit empresarial, però, per regla general, les grans empreses han estat capaces de trampejar millor el temporal. El percentatge d'empreses de més de 250 treballadors es va mantenir relativament estable fins a l'any 2007, però, de llavors ençà, va iniciar una clara tendència alcista. La des­­trucció d'ocupació també es va concentrar en les em­­preses més petites, i, de fet, ja fa mig any que el nombre de treballadors en grans empreses presenta una taxa de creixement interanual positiva. Així, el percentatge d'o­­cu­­pats en empreses de més de 250 treballadors va ser, a l'abril, 3,5 p. p. superior al del 2006.1

L'evolució relativament més positiva de les empreses més grans ha estat afavorida pel bon moment del sector exterior. Segons les dades de la fundació SEPI, a la indústria manufacturera, el 2011, el 92,5% de les empreses de més de 200 treballadors exportaven els seus productes, mentre que només ho feien el 61,1% de les empreses amb menys de 200 treballadors. No sorprèn, per tant, que sigui a les indústries amb una major presència d'empreses grans on més hagin crescut les exportacions durant aquests últims anys. És interessant observar, però, que les empreses d'una dimensió mitjana també estan aprofitant el fort impuls del sector exterior. Tot i que encara no es disposa de dades per poder corroborar-ho de forma fefaent, s'observa que, a les indústries en què la proporció d'empreses mitjanes ha crescut més, també ho han fet les exportacions en els úl­­tims anys. Una tendència encoratjadora perquè Espanya ampliï la seva base empresarial més productiva.

1. Dades no comparables amb les de l'OCDE, que centra l'anàlisi en els sectors de mercat i inclou el nombre de treballadors autònoms.

Compartir: