El sector turístic a Espanya arrenca el 2023 amb força

En plena temporada baixa per a una bona part del sector, les xifres que es publiquen mes rere mes continuen confirmant una gran solidesa de la demanda, malgrat el complex entorn econòmic al qual s’enfronta l’economia global i, en particular, l’europea. Es mantindrà aquesta dinàmica en els propers mesos?

 

Contingut disponible en
Interior de la Casa Batlló, Barcelona. Photo by Karsten Winegeart on Unsplash

L’activitat turística continua avançant a bon ritme. Immersos en la temporada baixa per a una bona part del sector, les xifres que es publiquen mes rere mes continuen confirmant una gran solidesa de la demanda, malgrat el complex entorn econòmic al qual s’enfronta l’economia global i, en particular, l’europea. Es mantindrà aquesta dinàmica en els propers mesos?

Comportament positiu de la demanda turística

Els indicadors d’activitat turística van continuar donant mostres de gran fortalesa al final del 2022. Al desembre, el nombre d’arribades de turistes internacionals a Espanya va assolir els 4,1 milions, amb prou feines el 4,4% per sota del desembre del 2019. Aquesta recuperació del volum de turistes internacionals s’ha donat en un entorn d’alces de preus al sector. Segons les dades de l’IPC del gener, els preus de l’allotjament es van situar el 18,6% per damunt dels del mateix mes del 2019, i els preus de l’oci i la restauració, el 14,9%. La combinació de la recuperació del volum i de l’augment de preus ha comportat que els ingressos del turisme superin ja els anteriors a la pandèmia. Així, al desembre, la despesa dels turistes internacionals es va situar el 4,5% per damunt del mateix mes de l’any 2019.

El turisme domèstic també va mostrar un molt bon fun­­cionament al final del 2022, tot i que ja acumulava tres trimestres amb nivells d’activitat superiors als del 2019. Al desembre, les pernoctacions en allotjaments turístics de residents van ser el 2,9% superiors a les del mateix mes del 2019. Una de les claus d’aquest molt bon funcionament és la lenta recuperació dels viatges de residents a l’estranger. Segons les dades de targetes de CaixaBank, al gener d’enguany, els pagaments amb targeta a l’estranger es van situar encara el 16,8% per sota del nivell del gener del 2019.

Com començarà la temporada alta?

Tot i que les dades són molt positives, pot ser arriscat jutjar la situació de la demanda turística a partir de les xifres de la temporada baixa. En aquest cas, és habitual analitzar la situació de la demanda a les Canàries durant els mesos d’hivern –mesos de temporada alta a les illes– per apre­­ciar millor la fortalesa de la demanda turística i per avançar la tendència que podríem observar quan comenci la temporada alta a la Península i a les Balears.1

Si analitzem els indicadors de volum de turisme interna­­cional del desembre a les Canàries, les conclusions són que, efectivament, la demanda turística mostra una fortalesa enorme i, fins i tot, millora els registres de l’estiu passat. Les arribades de turistes internacionals es van situar l’1,6% per damunt del desembre del 2019 i van millorar els ja bons registres recollits a l’estiu (el –1,0% vs. l’estiu del 2019). Per països, va destacar positivament la fortalesa del turisme britànic, que es va situar per damunt del nivell del mateix mes del 2019 (el +3,4%) i que manté una tendència clara de millora, mentre que la nota negativa va ser la feblesa del turisme alemany i del nòrdic, els únics països europeus que es mantenen per sota del nivell del 2019. També és interessant veure que altres països europeus amb menys pes al mercat canari mostren un gran creixement: els Països Baixos, França, Irlanda i Bèlgica registren un creixement de dos dígits en relació amb el desembre del 2019.

A més de les bones dades de les Canàries, el nostre indicador d’interès per viatjar a Espanya, elaborat a partir de les cerques a Google als països emissors de turistes, manté un senyal positiu. En concret, l’indi­­ca­­dor d’interès per viatjar dels turistes de la UE es va situar en terreny positiu al febrer (el +4%), a causa, principalment, de les bones dades dels Països Baixos, que van arribar al +10%, i d’Alemanya, on van assolir el +7% i van capgirar, així, la dada molt negativa del gener (el –17%). Pel que fa als turistes britànics, l’indicador se situa en terreny negatiu, la qual cosa envia un senyal contrari a l’observat a les Canàries, tot i que més coherent amb la difícil situació econòmica que travessa el Regne Unit. Finalment, les bones xifres d’interès en països com els EUA i el Japó podrien anticipar la recuperació del turisme de llarga distància, molt incompleta encara en el cas dels emissors asiàtics.

  • 1. El mes de desembre del 2019, al conjunt d’Espanya, es van registrar el 4,9% de les arribades de turistes internacionals de l’any, mentre que, a les Canàries, aquest percentatge se va situar en el 9,1%.
Espanya: pernoctacions en allotjaments turístics

En conclusió, les dades de les Canàries mostren que la demanda turística es manté forta i confirmen les lectures que rebem dels indicadors del conjunt d’Espanya. D’altra banda, les dades de cerques a Google avancen que l’arribada de turistes de la UE no perdrà força a curt termini, plantegen alguns dubtes sobre la fortalesa de la demanda britànica i anticipen una dinàmica molt positiva del turisme de llarga distància.

Marge de creixement en un context de pèrdua de poder adquisitiu

Les bones xifres i les perspectives de demanda turística es donen en un entorn macroeconòmic advers, en què les llars perden poder adquisitiu arran de l’escalada inflacionista i de l’enduriment de les condicions financeres. Així, caldria esperar una certa contenció de la despesa turística, ja que es tracta d’un consum no essencial. No obstant això, atès que venim d’un període amb taxes d’estalvi inusualment elevades, estimem que una part de les llars europees encara tenen marge per ajustar les taxes d’estalvi, per retornar-les a nivells similars als anteriors a la pandèmia i per mantenir, així, els nivells de consum.

Si analitzem l’evolució de les taxes d’estalvi de les llars dels principals emissors de turistes per a Espanya entre el 3T 2022 (última dada disponible) i el mateix període del 2019, només en els casos d’Itàlia i d’Espanya observem una taxa d’estalvi inferior el 2022. Tal com es pot observar al segon gràfic, al Regne Unit, la taxa d’estalvi de les llars es va si­­tuar en el 9,0% en el 3T 2022, considerablement per da­­munt del nivell prepandèmia (el 5,2%). Quelcom similar observem en els casos d’Alemanya, de França i dels Països Baixos, amb unes taxes d’estalvi encara 1,4 p. p. i 1,7 p. p. per damunt del nivell del 2019.

Cerques setmanals a Google sobre viatges a Espanya

Esperem que aquest procés de normalització de les taxes d’estalvi continuï i que contribueixi a la recuperació del consum turístic en els propers trimestres, juntament amb altres palanques de creixement, com l’esperada recuperació del turisme de llarg distància (els EUA, Llatinoamèrica i Àsia), la major propensió als viatges domèstics a la UE i la descongestió de l’espai aeri. Per tot plegat, esperem que el nivell d’activitat del sector turístic el 2023 superi la referència del 2019 i consolidi definitivament la seva recuperació.

Taxa d’estalvi de les llars en el 3T de cada any