Compartir: 
Balanç de la millora de l'ocupació a EspanyaBalanç de la millora de l'ocupació a EspanyaBalanç de la millora de l'ocupació a Espanya

La creació d'ocupació ha sorprès per la seva vitalitat des que l'activitat econòmica es va començar a recuperar en el 3T 2013. El nombre d'afiliats a la Seguretat Social ha crescut, en termes desestacionalitzats, des de l'agost del 2013, i la taxa de variació interanual s'ha incrementat gairebé sense pausa mes rere mes, fins a assolir el 3,5% a l'abril. En aquest Focus, s'analitza el detall dels sectors que impulsen aquesta bona evolució.

El desglossament de la contribució al creixement de l'ocu­­pació per sectors mostra que, si descomptem l'aportació de la construcció i de l'Administració pública, la taxa de variació interanual de l'abril se situa set dècimes per sota de la variació total, en concret en el 2,8%. És a dir, malgrat que la recuperació de l'ocupació és generalitzada, la qual cosa genera confiança sobre la seva continuïtat, la bona evolució dels primers mesos del 2015 s'ha basat, primordialment, en aquests dos sectors (vegeu el primer gràfic).

Les dades de l'EPA revelen que l'ocupació al sector públic va superar el nivell precrisi en el 1T 2014 i que, actualment, se situa l'1,2% per damunt d'aquest nivell (vegeu el segon gràfic). A més a més, s'espera que, enguany, el sector públic continuï donant suport a la creació d'ocupació. A tall d'exemple, el Reial decret-Llei 3/2015, del 22 de març, va ampliar de forma substancial l'oferta pública d'ocupació per al 2015. En concret, es van oferir 6.692 llocs de treball ordinaris (1.684 el 2014) i 724 llocs de treball extraordinaris. Així i tot, cal recordar que el recorregut que pugui tenir aquest tipus de contractació a mitjà termini és força limitat en un context de consolidació fiscal. Per tant, el gros de la recuperació hauria de procedir del sector privat, el nivell d'ocupació del qual es troba, encara, el 18,1% per sota del del 2008. En aquest sentit, destaca la bona evolució del sector turístic, amb un increment d'afiliats del 4,1% interanual a l'abril, que coincideix amb l'arribada de 5,4 milions de turistes internacionals en aquest mes, el 2,8% més que a l'abril del 2014.

La construcció també ha destacat pel seu bon comportament en els últims mesos. Després de perdre més d'1,5 mi­­lions d'afiliats a la Seguretat Social entre el 2008 i el 2014, des del mes d'octubre, presenta una taxa de creixement interanual positiva. De fet, aquesta taxa es va situar en el 5,6% a l'abril, clarament per damunt de la resta de sectors. L'ajust patit per la construcció va reduir el pes de l'ocupació d'aquest sector sobre el total del 12,0% el 2008 al 5,7% el 2014 (vegeu el tercer gràfic). Aquesta última xifra és comparable amb la de la zona de l'euro (del 6,6%), de manera que cal esperar que, d'ara endavant, torni a contribuir de forma positiva a la creació d'ocupació a ritmes compatibles amb la recuperació moderada del mercat immobiliari.

En definitiva, el balanç del paper de l'ocupació en la recuperació és molt positiu. Per bé que és cert que una part important de la millora de l'ocupació és deguda a l'impuls de l'Administració pública i de la construcció, esperem que aquest dinamisme s'estengui a la resta de sectors.

 
Compartir: