L’Observatori Sectorial de CaixaBank Research

Amb aquest informe inaugurem l’Observatori Sectorial, la nova publicació de CaixaBank Research en què analitzem l’evolució de l’economia española des de la perspectiva dels seus sectors d’activitat. Aquesta publicació complementa la col·lecció Informes Sectorials, a través de la qual analitzem en profunditat alguns dels principals sectors de l’economia espanyola: immobiliari, turisme, agroalimentari i indústria.

Contingut disponible en
11 de maig de 2024
pag-40_is-observatorio_2024
  • Amb aquest informe inaugurem l’Observatori Sectorial, una nova publicació de CaixaBank Research en què oferim una anàlisi de l’evolució de l’economia espanyola des de la perspectiva dels seus sectors. Aquesta publicació complementa la col·lecció d’Informes Sectorials, mitjançant la qual analitzem en profunditat alguns dels principals sectors de l’economia espanyola: immobiliari, turisme, agroalimentari i indústria.
  • L’objectiu de l’Observatori Sectorial és aprofundir en les dinàmiques subjacents de l’evolució macroeconòmica i oferir una visió transversal del comportament dels sectors d’activitat al llarg del temps. Per poder comparar l’evolució dels diferents sectors, hem construït l’Indicador Sectorial de CaixaBank Research, una nova eina que aglutina informació de diferents indicadors d’activitat, del mercat laboral i del sector exterior. Aquesta informació s’homogeneïtza per poder caracteritzar l’evolució de cada sector d’activitat de l’economia espanyola de manera comparable entre si. Al requadre metodològic del primer article d’aquest Observatori, proporcionem els detalls del seu càlcul.
  • L’anàlisi que hem dut a terme, a partir de l’Indicador Sectorial de CaixaBank Research, ens mostra que els forts xocs que va patir l’economia espanyola entre el 2020 i el 2023 (pandèmia de COVID-19, crisi energètica derivada de la guerra a Ucraïna i augment de la inflació i dels tipus d’interès) van tenir un impacte molt dispar sobre cadascun dels 24 sectors d’activitat considerats, la qual cosa va augmentar la dispersió de l’evolució de l’activitat. A mesura que aquests xocs s’han anat absorbint, el comportament dels sectors és cada vegada més homogeni. Aquesta tendència cap a una menor dispersió s’observa, sobretot, en els últims mesos del 2023 i en els primers del 2024, la qual cosa reflecteix que l’economia tendeix cap a un cicle de creixement més estable, tal com ho contemplen les nostres previsions sectorials, que presentem al segon article d’aquest informe. Entre els sectors per als quals esperem un major ritme de creixement en el bienni 2024-2025, destaquen els vinculats a la transició digital (com les tecnologies de la informació i la comunicació, i els serveis professionals) o sectors en què Espanya despunta per la seva elevada competitivitat (com el farmacèutic o el turístic).
  • Al tercer article de l’informe, posem el focus en la indústria manufacturera espanyola, un sector que comença a mostrar signes de recuperació després d’haver patit les disrupcions de subministrament de les cadenes globals de valor, un fort augment dels costos (energètics i altres inputs), l’impacte de l’augment dels tipus d’interès i l’alentiment de la demanda externa. El balanç de l’any 2023 llança llums i ombres. D’una banda, en termes de VAB i d’ocupació, el sector va continuar creixent i supera ja els valors prepandèmics. En canvi, les exportacions manufactureres, llastades per l’encariment dels costos i per l’afebliment de la demanda externa, van augmentar el 7,6% el 2023 en termes de volum.
  • Precisament, a l’últim article de l’informe, analitzem l’evolució de les exportacions per sectors d’activitat. Mentre que les exportacions de béns van recular el 2023, constatem que les exportacions de serveis, tant turístics com no turístics, van tenir un comportament excel·lent. Si considerem el descens dels preus de l’energia i dels tipus d’interès i les perspectives de reactivació de les principals economies europees en els propers trimestres, tot sembla indicar que les exportacions de béns es recuperaran al llarg d’aquest 2024. Pel que fa a les de serveis, el potencial de creixement a mitjà i a llarg termini és significatiu, tenint en compte l’atractiu internacional del qual gaudeix en l’actualitat el nostre país en sectors com el turístic i el mercat residencial i també l’impuls que la digitalització està donant als sectors de serveis professionals i TIC.