Va créixer el consum a Espanya en el 2T 2022? El que ens diuen les dades en temps real

Segons les dades internes de CaixaBank, el consum va créixer un 2,2% a Espanya durant el 2T 2022, malgrat el descens de la confiança dels consumidors per les pressions inflacionistes i la incertesa econòmica.

Contingut disponible en
Eduard Llorens i Jimeno
12 de juliol de 2022
Pago digital. Foto de Nathan Dumlao en Unsplash.
Evolució de la confiança dels consumidors

Les pressions inflacionistes i l’esclat de la guerra a Ucraïna han afectat la confiança dels consumidors espanyols en els últims mesos. Les dades publicades per la Comissió Europea mostren que, al març, es va produir la major caiguda des de l’inici de la pandèmia. De llavors ençà, la confiança dels consumidors s’ha mantingut en nivells significativament inferiors als observats fins al febrer del 2022 (vegeu el primer gràfic).

Espanya: confiança dels consumidors
S'ha recuperat el consum de la caiguda del 1T?

El deteriorament de la confiança dels consumidors contrasta amb la bona dinàmica del mercat laboral, amb gairebé un milió de treballadors més que en temps prepandèmics.1 Durant el 1T 2022, el primer factor va predominar sobre el segon, i, en conseqüència, el consum real de les llars va créixer el –2,0% intertrimestral (l’1,5% en el 4T 2021). El fort augment de la incertesa va reduir molt el consum real en béns duradors, amb un creixement intertrimestral del –11,2% (el 6,4% en el 4T 2021).

Un cop transcorregut el mes de juny, el quid de la qüestió és saber si, en els temps convulsos en què vivim, el consum s’haurà recuperat de la notable caiguda del 1T 2022 o, en canvi, haurà tornat a registrar un creixement intertrimestral negatiu. Alguns indicadors apunten al fet que el consum va aconseguir agafar oxigen en el 2T 2022; per exemple, les vendes al detall van registrar, en termes reals, un creixement intertrimestral del 2,6% en la mitjana d’abril i maig (el –3,1% en el 1T 2022), mentre que les vendes interiors de les grans empreses (també en termes reals) van mostrar igualment un clar dinamisme i van avançar el 4,6% intertrimestral (el –0,7% en el 1T 2022). Per la seva banda, les matriculacions d’automòbils van créixer el 26,5% intertrimestral (el –29,8% en el 1T 2022).

Aquestes bones sensacions també s’observen en l’indi­cador de consum de CaixaBank,2 que, en incloure dades per al mes de juny, és de gran utilitat, ja que permet tenir una fotografia completa del 2T 2022. En concret, les dades internes corresponents al 2T 2022 apunten a un creixement intertrimestral del consum nominal del 3,0% (vegeu el segon gràfic), que estimem que es traduiria en un avanç del 2,2% del consum real,3 en línia, per tant, amb els altres indicadors disponibles fins al mes de maig.4

 • 1. Aquest desacoblament entre la confiança dels consumidors i el mercat laboral no és exclusiu d’Espanya. Per exemple, als EUA, la taxa d’atur es va situar en el 3,6% al maig, mentre que la sèrie de confiança dels consumidors elaborada per la Universitat de Michigan va registrar, al juny, el nivell més baix des que existeixen registres (any 1952).
 • 2. Aquest indicador recull en temps real els pagaments i els reintegraments amb targeta CaixaBank (degudament anonimitzats), de manera que és una bona eina per aproximar la despesa en consum final de les llars segons les dades de la comptabilitat nacional.
 • 3. S’estima un deflactor del consum del 7,3% interanual mitjançant una regressió per mínims quadrats ordinaris. Les variables explicatives que s’inclouen són el primer retard del deflactor del consum, l’IPC i una variable binària que captura el desacoblament entre el deflactor del consum i l’IPC a partir del 2T 2021. L’R² de la regressió és del 90,1%, i l’error de predicció mitjana en els quatre últims trimestres és de 0,1 p. p.
 • 4. És rellevant esmentar que les dades internes mostraven un major creixement del consum real (el 3,4%) en la mitjana d’abril i maig. En aquest sentit, el consum es va alentir durant el mes de juny.
Espanya: consum nominal de les llars
Perspectives del consum per al 2022

De cara als propers trimestres, l’evolució del consum estarà determinada per múltiples factors. D’una banda, és probable que les pressions inflacionistes, l’augment dels tipus d’interès i la incertesa associada a la situació econòmica continuïn afectant la confiança dels consumidors. De l’altra, però, després de dos anys de pandèmia, es preveu una campanya turística d’estiu molt positiva, amb uns consumidors disposats a desfer una part de l’estalvi embassat a causa de les restriccions. En conjunt, per al 2022 esperem un creixement del consum real de l’1,5%.

Eduard Llorens i Jimeno
  Temes clau

  Geopolítica

  We analyse the major geopolitical trends and how they influence the financial markets and economy.  

  Temes clau

  Economia en temps real

  Segueix l'evolució de l'economia espanyola a través dels nostres indicadors en temps real i dels articles que trobaràs recollits en aquesta secció.