Compartir: 
També disponible:
Col·lecció Estudis Econòmics

En l'actualitat, passem per un moment de canvi demogràfic de gran transcendència per a l'economia i per a la societat que es manifesta en fenòmens com la forta caiguda de la natalitat, la devallada de la nupcialitat o l'envelliment de la població. Són fenòmens amb unes repercusions que s'extenen a molts àmbits i que, per tant, mereixen una menció especial.Aquesta monografia mira de contribuir a l'anàlisi d'aquest conjunt de qüestions, incloent-hi a més a més, les relacions entre població i activitat. També es desenvolupa un debat sobre diferents escenaris futurs que es poden avançar des d'ara, tot analitzant-ne les conseqüències sobre la demofgrafia i sobre l'activitat.

Al primer capítol, s'ofereix una àmplia panoràmica que abasta el volum de població, la nupcialitat, la fecunditat, la natalitat, etc. S'analitzen d'una manera extensa fenòmens demogràfics que amoïnen l'opinió pública, com la reducció del creixement i l'envelliment de la població. L'estudi es fa tant des del punt de vista dinàmic, tot analitzant l'evolució del temps, com des del punt de vista estructural, mitjançant la composisió de la població per edats i altres classificacions.

La situació actual de l'activitat i de l'ocupació a Espanya es tracta al segon apartat. S'exposen tant en la perspectiva del context europeu com pel que fa a l'evolució dels tres darrers decennis. Es para especial antenció a la menera i al grau en què els canvis de la població han incidit en el mercat laboarl. S'estudia amb molta cura l'activitat femenina, atès el paper central dels comportaments reprodoctius per al sistema demogràfic en la seva totalitat. L'anàlisi duta a terme en aquest capítol facilita la compresió de la dinàmica poblacional descrita en la primera part. Permet, alhora, el correcte plantejament dels interrogants que pretén desvetllar la tercera.

Finalment, després de constatar la interrelació entres les variables poblacionals i la situacó social i el sistema productiu, es fan previsions sobre el futur de la població. D'aquesta manera, es contrueixen diversos escenaris basats en diferents hipòtesis sobre l'evolució de la població espanyola i sobre pautes d'activitat.

Compartir: