Compartir: 

A finals de 1995 vam publicar, dins d'aquesta col·lecció d'estudis i informes, un volum sobre la reforma del sistema públic de pensions a Espanya que recollia dos treballs. El primer d'aquests treballs estimava els fluxos futurs d'ingressos per cotitzacions i de pagaments per prestacions fins a l'any 2025, amb l'objectiu d'esbrinar la viabilitat de l'actual sistema de pensions a llarg termini sota el supòsit d'absència de modificacions legislatives. El segon treball recollia els resultats d'una enquesta sobre una mostra representativa de la població espanyola, feta l'abril de 1995, mitjançant la qual s'explorava la percepció del problema i de les diverses possibilitats de solució per part de l'opinió pública espanyola.

A finals de 1996, un any més tard, vam publicar un segon volum dedicat també al tema de les pensions, en què s'explora una de les possibles alternatives al sistema públic de repartiment, amb l'objectiu d'aportar elements de reflexió a un debat en què comença a prendre forma la idea de facilitar algun tipus de transició des de la situació actual, caracteritzada per un predomini absolut del sistema públic de repartiment, cap a una situació radicalment diferent en la qual, com a mínim, aquest sistema convisqui amb un altre sistema de capitalització privat. Concretament, els autors exploren el que passaria si, a partir de 1997, els cotitzants entre 25 i 45 anys poguessin optar per quedar-se en el sistema de repartiment o traslladar la meitat de les seves cotitzacions a un sistema de capitalització privat.

Aquest volum completa la trilogia amb una nova enquesta sobre l'estat de l'opinió pública davant del sistema de pensions. Els resultats d'aquesta enquesta es comparen amb els de la que es va dur a terme la primavera de 1995. El 1995, la mostra va ser de 1.200 entrevistats.Ara s'ha ampliat a 3.500. El qüestionari també ha estat molt més ampli, cosa que ha permès indagar aspectes que no van ser indagats en l'anterior. Com comenten els autors, s'ha accentuat l'interès per subscriure fons de pensions, i hi ha una disposició més gran a donar suport a reformes del sistema públic de pensions que afavoreixin el recurs a sistemes privats de capitalització. Tanmateix sorprèn, tot i aquests avenços, l'elevat percentatge d'enquestats que declaren tenir la sensació d'estar poc o gens informats sobre una qüestió que, en principi, els concerneix tan directament.

Compartir: