Compartir: 

El 1996 el Servei d'Estudis de "la Caixa"va publicar, en aquesta mateixa col·lecció, el volum «El sector bancari europeu: panorama i tendències».Aquest volum recollia les característiques bàsiques dels sectors bancaris més representatius de la Unió Europea,escollits principalment sobre la base del criteri de la dimensió, entesa com el volum total d'actius del sistema.Aquest nou treball presenta una segona part dedicada als sectors bancaris de la resta de països que componen la Unió Europea: Països Baixos, Luxemburg, Àustria, Dinamarca, Irlanda, Finlàndia i Grècia.

També inclou una descripció de l'estructura i de les principals característiques del sistema bancari d'Espanya, amb dades actualitzades el 31 de desembre de 1997. S'ha aprofitat aquesta actualització per recollir en el text diversos temes d'interès que han estat objecte d'atenció per part del Servei d'Estudis de "la Caixa" durant els últims mesos. En primer lloc, la diferent evolució dels fons d'inversió i dels dipòsits a termini com a instruments de captació d'estalvi, la incidència de la fiscalitat en el tema i les conseqüències que de tot això es deriven. En segon lloc, l'anàlisi de l'evolució dels empleats i de les oficines de bancs i caixes d'estalvis durant el període 1975-1997, la seva incidència en la productivitat i el detall del comportament de les deu primeres entitats de crèdit. En últim lloc, l'anàlisi de l'evolució històrica i de la situació actual dels sistemes de garantia de dipòsits, en particular del Fons de Garantia de Dipòsits en Establiments Bancaris i el Fons de Garantia de Dipòsits en Caixes d'Estalvis.

Finalment, aquest volum presenta un resum dels trets més rellevants de cada país amb l'objectiu de permetre una ràpida visualització de cada sistema bancari i, a manera de conclusió, un comentari sobre determinats aspectes estratègics que es dedueixen d'aquest estudi i que fonamentalment es refereixen a les forces bàsiques de canvi que estan incidint en els diferents sistemes bancaris de la Unió Europea, prestant una atenció particular als importants processos de concentració que estan canviant el panorama bancari de manera radical.

Compartir: