Compartir: 
El saldo per compte corrent de la zona de l’euro va millorar lleugerament el 2017El saldo per compte corrent de la zona de l’euro va millorar lleugerament el 2017El saldo per compte corrent de la zona de l’euro va millorar lleugerament el 2017El saldo per compte corrent de la zona de l’euro va millorar lleugerament el 2017

El saldo per compte corrent de la zona de l’euro va millorar lleugerament el 2017, fins a arribar als 391.375 milions d’euros, un registre equivalent al 3,5% del PIB (3,4% el 2016). Aquesta millora està d’acord amb el que s’esperava, davant el bon ritme d’expansió de la demanda global. Segons el detall per components, la millora es va recolzar en un superàvit més alt de la balança de serveis i de rendes, que va compensar amb escreix el deteriorament en la balança de béns. De cara als pròxims mesos, preveiem una continuació d’aquesta tendència positiva en la balança per compte corrent a causa de la millora de les perspectives de creixement de l’activitat global.

L’activitat mostra un to sòlid en el 1T. En particular, l’índex de sentiment empresarial compost (PMI) per al conjunt de la zona de l’euro es va situar en els 57,5 punts al febrer, un registre inferior al del mes anterior (58,8), però superior a la mitjana de 2017 (54,4) i en zona clarament expansiva (per sobre dels 50 punts). Fet que apunta a una continuació del bon ritme de creixement a la zona de l’euro en el 1T 2018.

La confiança del consumidor a la zona de l’euro es manté en nivells elevats. Al febrer, l’índex de confiança del consumidor elaborat per la Comissió Europea es va situar en els 0,1 punts, un registre inferior al màxim històric assolit el gener passat (1,3), però molt superior a la mitjana de 2017 (–2,5). Aquesta dada suggereix que el consum privat es manté com un dels pilars de l’expansió econòmica de la zona de l’euro.

Economia portuguesa

El superàvit per compte corrent es va situar en el 0,5% del PIB el 2017 (880 milions d’euros), lleugerament per sota del nivell del 2016 (0,6% del PIB). El major dèficit de la balança de béns (–6,3% del PIB) va ser compensat per la millora del superàvit de serveis (+8,1% del PIB) afavorida, en bona part, per l’augment dels ingressos turístics.

La posició d’inversió internacional neta (PIIN) de Portugal es va situar en el –106,2% del PIB el 2017, pràcticament inalterada respecte l’any anterior (–106,3%), però en un nivell clarament millor al registrat durant la crisi. En els propers anys, la continuïtat del superàvit per compte corrent serà important en la millora de la posició deutora externa de Portugal.

La contracció del crèdit al sector privat es va moderar el desembre (–2,8% interanual). D’una banda, el crèdit al consum va accelerar el ritme de creixement (+11,1% interanual) i el crèdit per a la compra d’habitatge va caure de forma més moderada (–1,8% interanual). D’altra banda, la reducció del crèdit de les societats no financeres va continuar sent més pronunciada (–5,3% interanual), en part a causa del major dinamisme en vendes de carteres de crèdit dubtós (un cop ajustat aquest efecte, el crèdit va caure un –1,6% interanual).

Compartir: