Indicadors i previsions


Gràfics


Taules


PREVISIONS

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

Economia espanyola

Mitjana
2000-2007

Mitjana
2008-2016

2017

2018

2019

2020

2021

Agregats macroeconòmics

Consum de les llars

3,6

–0,6

3,0

1,8

1,1

1,3

1,3

Consum de les AP

5,0

0,9

1,0

1,9

2,2

2,0

1,7

Formació bruta de capital fix

5,6

–3,8

5,9

5,3

1,9

0,8

2,3

Béns d’equipament

5,0

–1,5

8,5

5,7

2,7

1,2

2,4

Construcció

5,7

–6,5

5,9

6,6

0,9

–1,2

2,3

Demanda nacional (contr. Δ PIB)

4,5

–1,2

3,0

2,6

1,5

1,4

1,5

Exportació de béns i serveis

4,8

2,8

5,6

2,2

2,3

2,6

2,4

Importació de béns i serveis

7,0

–1,0

6,6

3,3

1,2

2,4

2,6

Producte interior brut

3,7

0,0

2,9

2,4

2,0

1,5

1,5

Altres variables

Ocupació

3,2

–1,5

2,8

2,5

2,3

1,6

1,2

Taxa d’atur (% pobl. activa)

10,5

20,8

17,2

15,3

14,1

13,6

13,2

Índex de preus de consum

3,2

1,3

2,0

1,7

0,7

0,9

1,5

Costos laborals unitaris

3,0

0,1

0,7

1,2

2,4

2,7

2,4

Saldo op. corrents (% PIB)

–5,9

–1,1

2,7

1,9

1,9

1,5

1,4

Cap. o nec. financ. resta món (% PIB)

–5,2

–0,7

2,9

2,4

2,0

1,7

1,6

Saldo públic (% PIB)1

0,4

–7,1

–3,0

–2,5

–2,3

–2,0

–1,6

Nota: 1. No inclou pèrdues per ajudes a institucions financeres.

Previsions

Baixa Excel