Indicadors i previsions


Gràfics


Taules


PRINCIPALS INDICADORS

ZONA DE L’EURO

Indicadors d’activitat i ocupació

Valors, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

11/19

12/19

01/20

Vendes al detall (variació interanual)

2,5

1,6

2,5

2,1

2,7

1,8

2,3

1,3

...

Producció industrial (variació interanual)

2,9

1,0

–0,5

–1,4

–2,1

–2,8

–1,7

–4,1

...

Confiança del consumidor

–5,4

–4,9

–7,0

–7,0

–6,8

–7,6

–7,2

–8,1

–8,1

Sentiment econòmic

110,4

111,5

105,8

103,8

102,0

100,6

100,7

100,9

102,6

PMI manufactures

57,4

55,0

49,1

47,7

46,4

46,4

46,9

46,3

47,9

PMI serveis

55,6

54,5

52,4

53,1

52,8

52,3

51,9

52,8

52,5

Mercat de treball

Ocupació (persones) (variació interanual)

1,6

1,5

1,4

1,2

1,0

1,0

1,1

Taxa d’atur (% pobl. activa)

9,1

8,2

7,8

7,6

7,5

7,5

7,5

7,4

...

Alemanya (% pobl. activa)

3,8

3,4

3,2

3,1

3,1

3,2

3,2

3,2

...

França (% pobl. activa)

9,4

9,1

8,7

8,5

8,5

8,4

8,4

8,4

...

Itàlia (% pobl. activa)

11,3

10,6

10,3

10,0

9,8

9,8

9,8

9,8

...

PIB real (variació interanual)

2,7

1,9

1,4

1,2

1,2

0,9

0,9

Alemanya (variació interanual)

2,8

1,6

1,0

0,3

0,6

0,5

0,5

França (variació interanual)

2,4

1,7

1,3

1,5

1,5

0,9

0,9

Itàlia (variació interanual)

1,8

0,7

0,1

0,2

0,5

0,0

0,0

Preus

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

11/19

12/19

01/20

General

1,5

1,8

1,4

1,4

1,0

1,0

1,0

1,3

1,4

Subjacent

1,0

1,0

1,0

1,1

0,9

1,2

1,3

1,3

1,1

Sector exterior

Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en % del PIB dels 4 últims trimestres, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

11/19

12/19

01/20

Saldo corrent

3,2

3,2

3,1

2,8

3,0

3,1

3,1

3,1

...

Alemanya

8,1

7,3

7,2

7,1

7,5

7,7

7,6

7,7

...

França

–0,7

–0,6

–0,5

–0,7

–0,8

–0,8

–0,7

–0,8

...

Itàlia

2,7

2,6

2,6

2,7

2,7

...

2,9

...

...

Tipus de canvi efectiu nominal1 (valor)

96,5

98,9

97,3

97,3

97,7

96,9

96,7

96,7

...

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

11/19

12/19

01/20

Finançament del sector privat

Crèdit a les societats no financeres2

2,5

3,8

3,7

3,9

3,9

...

...

...

...

Crèdit a les llars2,3

2,6

3,0

3,3

3,3

3,4

...

...

...

...

Tipus d’interès de crèdit a les societats
no financeres4 (%)

1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

...

...

...

...

Tipus d’interès dels préstecs a les llars

per a l’adquisició d’habitatge5 (%)

1,7

1,6

1,6

1,6

1,5

...

...

...

...

Dipòsits

Dipòsits a la vista

10,2

7,9

7,1

7,6

8,6

...

...

...

...

Altres dipòsits a curt termini

–2,7

–1,5

–0,4

0,4

0,7

...

...

...

...

Instruments negociables

1,6

–4,2

–3,4

–4,9

–1,7

...

...

...

...

Tipus d’interès dels dipòsits fins a 1 any
de les llars (%)

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

...

...

...

...

Notes: 1. Ponderat pel flux de comerç exterior. Valors superiors signifiquen apreciació de la moneda. 2. Dades ajustades de vendes i titulitzacions. 3. Inclou les institucions financeres sense ànim de lucre al servei de les llars. 4. Crèdits de més d’un milió d’euros a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial. 5. Préstecs a tipus flexible i fins a un any de fixació del tipus oficial.

Font: CaixaBank Research, a partir de les dades d’Eurostat, el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, organismes nacionals d’estadística i Markit.

Baixa Excel