Indicadors i previsions


Gràfics


Taules


PRINCIPALS INDICADORS

Indicadors d’activitat i ocupació

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

12/19

01/20

02/20

Indústria

Índex de producció industrial

3,2

0,3

0,0

1,4

0,9

0,3

0,8

...

...

Indicador de confiança a la indústria (valor)

1,0

–0,1

–3,8

–4,6

–2,0

–5,2

–2,6

–5,2

–4,0

PMI de manufactures (valor)

54,7

53,3

51,1

49,9

48,2

47,2

47,4

48,5

...

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos)

22,9

25,7

25,8

21,9

13,0

8,0

5,5

...

...

Compravenda d’habitatges (acum. de 12 mesos)

14,1

14,2

8,3

5,5

1,3

–2,8

–3,3

...

...

Preu de l’habitatge

6,2

6,7

6,8

5,3

4,7

...

Serveis

Turistes estrangers (acum. de 12 mesos)

10,0

4,0

1,0

1,5

2,1

1,4

1,1

0,9

...

PMI de serveis (valor)

56,6

54,8

55,3

53,2

53,5

53,6

54,9

52,3

...

Consum

Vendes comerç al detall

1,0

0,7

1,4

2,2

3,3

2,3

1,7

...

...

Matriculacions d’automòbils

7,9

7,8

–7,0

–4,4

–7,9

5,1

6,6

–7,6

...

Indicador de confiança dels consumidors (valor)

–3,4

–4,2

–4,8

–4,0

–5,8

–10,5

–12,1

–11,5

–7,9

Mercat de treball

Població ocupada1

2,6

2,7

3,2

2,4

1,8

2,1

Taxa d’atur (% de la població activa)

17,2

15,3

14,7

14,0

13,9

13,8

Afiliats a la Seguretat Social2

3,6

3,1

2,9

2,8

2,5

2,2

2,0

1,8

...

PIB

2,9

2,4

2,2

2,0

1,9

1,8

Preus

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

12/19

01/20

02/20

General

2,0

1,7

1,1

0,9

0,3

0,4

0,8

1,1

0,8

Subjacent

1,1

0,9

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

1,0

...

Sector exterior

Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

12/19

01/20

02/20

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos)

8,9

2,9

2,4

2,3

1,7

1,8

1,8

...

...

Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos)

10,5

5,6

6,1

3,9

3,0

1,0

1,0

...

...

Saldo corrent

31,1

23,3

19,6

20,6

21,0

23,9

23,9

...

...

Béns i serveis

41,6

32,6

30,2

31,5

31,4

34,1

34,1

...

...

Rendes primàries i secundàries

–10,5

–9,3

–10,6

–10,9

–10,4

–10,1

–10,1

...

...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament

33,9

29,1

25,5

26,6

26,3

29,1

29,1

...

...

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers3

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

4T 2019

12/19

01/20

02/20

Dipòsits

Dipòsits de llars i empreses

2,8

3,2

5,2

5,8

5,4

5,4

5,0

4,3

...

A la vista i estalvi

17,6

10,9

11,3

10,9

10,3

10,3

9,8

8,6

...

A termini i preavís

–24,2

–19,9

–13,7

–12,8

–13,2

–13,9

–14,8

–15,7

...

Dipòsits d’AP

–8,7

15,4

17,8

15,7

3,7

–2,1

–3,3

–4,3

...

TOTAL

1,9

3,9

5,9

6,3

5,3

4,9

4,4

3,8

...

Saldo viu de crèdit

Sector privat

–2,2

–2,4

–2,1

–1,1

–1,1

–1,5

–1,2

–1,1

...

Empreses no financeres

–3,6

–5,5

–5,5

–3,0

–2,3

–3,0

–2,3

–2,1

...

Llars - habitatges

–2,8

–1,9

–1,1

–1,2

–1,3

–0,7

–0,7

–0,8

...

Llars - altres finalitats

3,7

5,1

4,2

3,8

2,3

–0,1

0,3

0,4

...

Administracions públiques

–9,7

–10,6

–10,4

–7,2

–5,4

–1,2

–2,9

3,8

...

TOTAL

–2,8

–2,9

–2,6

–1,5

–1,4

–1,5

–1,3

–0,8

...

Taxa de morositat (%)4

7,8

5,8

5,7

5,4

5,1

4,8

4,8

...

...

Notes: 1. Estimació de l’EPA. 2. Dades mitjanes mensuals. 3. Dades agregades del sector bancari espanyol i residents a Espanya. 4. Dada fi del període.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri d’Economia, el Ministeri de Foment, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, l’Institut Nacional d’Estadística, el Servei Públic d’Ocupació Estatal, Markit, la Comissió Europea, el Departament de Duanes i Impostos Especials i el Banc d’Espanya.

Baixa Excel