Indicadors i previsions


Gràfics


Taules


PRINCIPALS INDICADORS

Indicadors d’activitat i ocupació

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

4T 2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

08/19

09/19

10/19

Índex coincident d’activitat

3,4

2,5

2,0

2,1

2,3

2,2

2,2

2,1

...

Indústria

Índex de producció industrial

4,0

0,1

–1,3

–3,7

–2,2

–4,1

–5,3

–5,2

...

Indicador de confiança a la indústria (valor)

2,1

0,8

–0,8

–1,4

–3,3

–3,7

–3,2

–4,1

–4,2

Construcció

Visats d’obra nova (acum. de 12 mesos)

16,6

19,1

19,1

20,7

15,5

...

...

...

...

Compravenda d’habitatges

20,5

16,8

9,4

7,6

–6,6

...

...

...

...

Preu de l’habitatge (euro / m2 - taxació)

5,1

5,8

6,2

6,7

7,5

7,9

7,7

7,8

...

Serveis

Turistes estrangers (acum. 12 mesos)

16,0

4,8

5,2

4,5

4,9

...

5,7

...

...

Indicador de confiança als serveis (valor)

13,3

14,1

13,0

15,3

14,2

11,5

11,3

9,9

10,4

Consum

Vendes comerç al detall

4,1

4,2

5,2

4,3

5,9

4,5

4,4

3,9

...

Indicador coincident del consum privat

2,7

2,6

2,3

2,2

2,2

2,4

2,4

2,4

...

Indicador de confiança dels consumidors (valor)

–5,4

–4,6

–5,4

–8,3

–8,9

–7,6

–7,6

–7,1

–7,2

Mercat de treball

Població ocupada

3,3

2,3

1,6

1,5

0,9

...

1,1

1,0

...

Taxa d’atur (% de la població activa)

8,9

7,0

6,7

6,8

6,3

...

6,4

6,6

...

PIB

3,5

2,4

2,0

2,1

1,9

...

...

...

...

Preus

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

4T 2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

08/19

09/19

10/19

General

1,4

1,0

0,8

0,8

0,5

–0,2

–0,1

–0,1

0,0

Subjacent

1,1

0,7

0,5

0,8

0,6

0,1

0,2

0,2

0,3

Sector exterior

Saldo acumulat durant els 12 últims mesos en milers de milions d’euros, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

4T 2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

08/19

09/19

10/19

Comerç de béns

Exportacions (variació interanual, acum. 12 mesos)

10,0

5,1

5,1

5,8

3,3

...

1,8

...

...

Importacions (variació interanual, acum. 12 mesos)

13,7

8,2

8,2

9,2

8,3

...

7,0

...

...

Saldo corrent

2,4

0,8

0,8

–1,1

–1,2

...

–1,1

...

...

Béns i serveis

2,9

1,6

1,6

0,1

–0,5

...

–0,7

...

...

Rendes primàries i secundàries

–0,5

–0,8

–0,8

–1,2

–0,7

...

–0,4

...

...

Capacitat (+) / Necessitat (–) de finançament

4,1

2,8

2,8

1,0

0,8

...

0,8

...

...

Crèdit i dipòsits dels sectors no financers

Percentatge de variació sobre el mateix període de l’any anterior, llevat que s’indiqui el contrari

2017

2018

4T 2018

1T 2019

2T 2019

3T 2019

08/19

09/19

10/19

Dipòsits1

Dipòsits de llars i empreses

1,7

3,8

4,2

4,9

4,5

...

5,3

...

A la vista i estalvi

15,7

14,3

14,6

14,2

13,3

...

15,0

...

A termini i preavís

–5,8

–3,0

–3,1

–1,9

–2,3

...

–2,4

...

Dipòsits d’AP

1,3

–1,9

–9,9

–11,6

–11,9

...

–14,7

...

TOTAL

1,6

3,5

3,4

4,1

3,6

...

4,3

...

Saldo viu de crèdit1

Sector privat

–4,0

–1,7

–1,8

–2,6

–1,9

...

–1,4

...

Empreses no financeres

–6,5

–3,8

–4,5

–5,7

–3,8

...

–2,9

...

Llars - habitatges

–3,1

–1,5

–1,3

–1,5

–1,4

...

–1,5

...

Llars - altres finalitats

0,9

4,5

5,2

3,1

2,6

...

3,9

...

Administracions públiques

9,3

2,4

–11,6

–12,5

–8,1

...

–6,5

...

TOTAL

–3,5

–1,6

–2,3

–3,0

–2,1

...

–1,6

...

Taxa de morositat (%)2

13,3

9,4

9,4

8,9

8,3

...

...

Notes: 1. Dades agregades del sector bancari portugués i residents a Portugal. 2. Dada fi del període.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE de Portugal, Banc de Portugal i Datastream.

Baixa Excel