Compartir: 
També disponible:
Informe mensual - Focus
La bona evolució del mercat laboral es consolidaLa bona evolució del mercat laboral es consolidaLa bona evolució del mercat laboral es consolida

Segons les dades de l'EPA, l'ocupació va experimentar un creixement robust en el 1T 2016, del 3,3% interanual. Abans d'analitzar les dades, convé fer dues breus anotacions tècniques. Primer, la taxa de destrucció d'ocupació és la ràtio entre el nombre de persones que han perdut o que han abandonat la feina i el nombre d'ocupats en el trimestre anterior. La taxa de creació d'ocupació es defineix de forma anàloga, però amb les persones que han accedit a una feina. Segon, l'estacionalitat pròpia del mercat laboral espanyol provoca que, en els tres primers mesos de l'any, es produeixin caigudes sistemàtiques de l'ocupació, és a dir, una major taxa de destrucció que de creació.

Passant a l'anàlisi de les dades, en el 1T 2016, la taxa de des­­trucció d'ocupació va ser del 6,5%, molt similar a l'an­­terior a la crisi, lleugerament inferior a la del 1T 2015 i molt per sota de la registrada, de mitjana, durant l'etapa recessiva. La taxa de creació d'ocupació va pujar una mica, fins al 6,2%, però es va mantenir per sota de la del 2007. Aques­­­­tes dades mostren que la millora de l'ocupació s'ex­­plica, so­­bretot, per la menor destrucció d'ocupació.

En l'estudi de transicions d'ocupació dels tres principals sectors de l'economia, és encoratjador que, en el 1T 2016, la taxa de creació d'ocupació de la indústria fos superior a la del 1T 2007 i que, a més a més, superés la taxa de destrucció d'ocupació d'aquest mateix trimestre. L'evolució del sector serveis també va ser relativament favorable en el 1T 2016, malgrat que encara té marge de millora en relació amb el 2007.

D'aquesta anàlisi dels fluxos laborals es desprèn que la reactivació de l'ocupació a la indústria i als serveis és ma­­dura, realitat que també es pot apreciar en les dades d'a­­fi­­liats a la Seguretat Social. En el 1T 2015, el ritme de creació d'ocupació es va intensificar, amb el suport de la contractació al sector públic i a la construcció vinculada a la licitació pública. Llavors es va témer que, quan s'esvaís el suport temporal del sector públic, l'avanç de l'ocupació pogués per­­dre força ràpidament. No obstant això, en el segon se­­mestre de l'any, altres sectors van guanyar vitalitat, la qual cosa va permetre que l'ocupació continués creixent a co­­tes elevades. Recentment, es va suposar que el fet que la Set­­mana Santa caigués íntegrament al març podria haver contribuït de forma puntual a l'avanç de l'ocupació en el 1T 2016. No obstant això, sembla que els registres laborals de l'abril descarten aquesta possibilitat, ja que, amb l'ex­­cepció de l'Administració pública, tots els sectors (i no so­­lament el turístic) van tenir una aportació positiva a la taxa de creixement interanual d'afiliats. En definitiva, sembla que el comportament favorable dels sectors menys estacionals indica que la recuperació de l'ocupació tindrà continuïtat.

Compartir: