Compartir: 
La Comissió Europea recomana obrir un procediment de dèficit excessiu a ItàliaLa Comissió Europea recomana obrir un procediment de dèficit excessiu a ItàliaLa Comissió Europea recomana obrir un procediment de dèficit excessiu a ItàliaLa Comissió Europea recomana obrir un procediment de dèficit excessiu a Itàlia

La Comissió Europea recomana obrir un procediment de dèficit excessiu a Itàlia. Després d’analitzar el nou esborrany dels pressupostos per al 2019 del Govern italià, la Comissió va considerar que Itàlia no compleix amb les normes fiscals de la UE, atès que no està reduint la seva ràtio de deute públic sobre el PIB a la velocitat que s’exigeix. I, per això, va decidir iniciar el procés perquè el Consell Europeu obri un procediment de dèficit excessiu a Itàlia. Aquest procediment implica un seguiment més exhaustiu de les recomanacions de la UE en matèria fiscal i pot comportar la imposició de sancions de fins al 0,5% del PIB.

La UE aprova l’acord de sortida del Regne Unit. Durant el cap de setmana, els 27 i el Regne Unit van signar l’acord per a la sortida d’aquest últim de la UE. Després de la seva formalització, l’acord haurà de ser ratificat al Parlament Britànic i Europeu abans de la data del brexit (29 de març del 2019), un pas que s’estima complicat en el cas del Regne Unit, atesa l’oposició de part dels membres del Parlament. La no ratificació de l’acord podria comportar una sortida desordenada del Regne Unit.

Els indicadors de sentiment suggereixen una certa moderació del creixement de la zona de l’euro en el 4T. Concretament, l’índex PMI compost per al conjunt de la zona de l’euro, que mesura el sentiment empresarial, va disminuir fins als 52,4 punts al novembre, 5 dècimes per sota de la dada d’octubre i el registre més baix des de desembre del 2014. Aquest descens es va produir tant en el sector manufacturer com en el de serveis. Així mateix, també va destacar el descens de l’índex PMI compost a Alemanya fins als 52,2 punts (53,4 punts a l’octubre), arrossegat per un dinamisme de la demanda externa menor.

Economia portuguesa

La balança per compte corrent es manté en terreny negatiu al setembre, tot i la lleu millora mensual. En concret, en l’acumulat dels darrers 12 mesos, el saldo es va situar en els –389 milions d’euros, el que representa un –0,19% del PIB. El deteriorament corrent davant dels registres de l’any passat es deu a una mala evolució del dèficit comercial de béns (davant d’un creixement sòlid de les importacions i uns preus del petroli més elevats), tot i el bon comportament del superàvit de la balança de serveis (en particular, del turisme). En aquest context, la posició d’inversió internacional va millorar fins al –103,1% del PIB en el 3T, i el deute extern va disminuir fins al 90,4% del PIB.

El crèdit al sector privat va mantenir el ritme de recuperació al setembre (caient de forma més moderada, –1,3% interanual enfront del –4,0% al setembre del 2017). En particular, el crèdit a les llars va créixer un 0,1% interanual. Va destacar la ràpida recuperació del crèdit per a compra d’habitatge (–1,1% interanual al setembre davant del –3,0% del mateix període de l’any anterior), basada en el fort creixement de la nova producció, mentre que el crèdit al consum va presentar una lleugera pèrdua de dinamisme (+10,5% interanual enfront del 12,0% al desembre del 2017). La caiguda del crèdit a empreses (–3,5% interanual) s’explica per les vendes de carteres de crèdit dubtós. Corregint aquest efecte, la cartera hagués crescut un 0,9% interanual.

Compartir: