Compartir: 
La demanda interna manté un bon to al febrerLa demanda interna manté un bon to al febrerLa demanda interna manté un bon to al febrer

La demanda interna manté un bon to al febrer. Així, les vendes al detall van créixer un 1,2% interanual, 0,3 p. p. per sobre del registre del mes anterior i per sobre de la mitjana del 2018 (0,7%). Per la seva banda, la inflació va augmentar 0,2 p. p. al març, fins a l’1,3%. A falta de conèixer el desglossament, l’INE atribueix aquesta pujada al preu dels carburants. Finalment, l’INE va revisar lleugerament a la baixa el creixement del PIB del 4T 2018 a 0,1 p. p., fins al 0,6% intertrimestral, però va augmentar l’avanç de la primera meitat del 2018. En el seu conjunt, la revisió de la sèrie va comportar un increment del creixement del PIB el 2018 de 0,1 p. p., fins al 2,6%.

El dèficit públic es va situar en el 2,6% del PIB el 2018, el que suposa una reducció de 0,4 p. p. respecte a l’any anterior i permet la sortida d’Espanya del procediment de dèficit excessiu (en situar-se per sota del 3%). Aquesta xifra se situa 1 dècima per sota de la meta marcada pel Govern actual, tot i que està lluny de l’objectiu de dèficit fixat per la Comissió Europea per al 2019 (1,3%). Per administracions, tant les comunitats autònomes com les corporacions locals van aconseguir complir el seu objectiu d’estabilitat. No obstant això, l’Administració central i la Seguretat Social van continuar registrant un dèficit pressupostari notable (1,5% i 1,4% del PIB, respectivament).

La posició inversora internacional neta (PIIN) va millorar el 2018. La PIIN es va situar en el –77,2% del PIB a finals d’any, això va representar una millora de 6,3 p. p. respecte al 2017 (–83,5%). Aquesta millora va ser deguda, en bona part, als canvis de valoració dels instruments de la cartera de deute (actius i passius, que reflecteixen les variacions del seu preu de mercat en moneda local, i l’efecte del tipus de canvi, entre d’altres).

La taxa d’estalvi de les llars es va estabilitzar, després de caure de manera sostinguda des del 2T 2015. En concret, l’estalvi de les llars sobre la renda bruta disponible es va situar en el 4,9% en el 4T 2018 (acumulat de quatre trimestres), tot igualant el registre del 3T. Això vol dir que l’augment del consum en el 4T es va finançar exclusivament amb l’increment de la renda bruta disponible, sense reduir els recursos destinats a l’estalvi. D’ara endavant, preveiem que aquesta taxa d’estalvi es vagi recuperant de manera gradual. Quant al finançament de les llars, la cartera creditícia va avançar un +0,1% interanual al febrer davant la moderació de la caiguda del crèdit per a la compra d’habitatge (1,3% interanual) i el sòlid avanç del crèdit al consum (+11,5% interanual). Per la seva banda, la cartera de crèdit a empreses va continuar contraient-se amb força, encara molt impactada per les vendes de carteres de crèdit dubtós. Amb tot, la contracció de febrer va ser inferior a la del mes anterior (–5,8% enfront del –7,0%).

Compartir: