Compartir: 
També disponible:
Informe mensual - Focus
La polarització de l'ocupació a EspanyaLa polarització de l'ocupació a Espanya

La pèrdua progressiva de llocs de treball als sectors amb salaris mitjans és coneguda com «polarització de l'ocupació». A Espanya, el percentatge d'ocupats en aquests sectors era del 29,3% el 2008, en relació amb el 23,0% del 2014.1 Com a contrapartida, durant aquest mateix període, es va incrementar el pes de l'ocupació a la franja salarial baixa i, sobretot, a l'alta (vegeu el primer gràfic). El fenomen de la polarització de l'ocupació s'ob­­serva de forma més o menys intensa en molts països desenvolupats.2 Una de les principals teories per explicar-lo és que les noves tecnologies han disminuït la demanda de treballadors que fan tasques rutinàries, que poden ser mecanitzades fàcilment (feines que se situen de manera majoritària en aquesta banda salarial), i han incrementat la demanda relativa dels llocs de treball que mantenen un cert avantatge sobre la tecnologia, perquè precisen més creativitat o perquè requereixen habilitats manuals o interpersonals (i que se situen, respectivament, en la banda salarial alta i baixa).3

D'acord amb la tesi proposada, a Espanya s'observa que la pèrdua d'ocupació dels últims anys ha afectat més els treballadors de sectors de la franja salarial mitjana. En concret, el nombre d'ocupats en aquest grup salarial en el 4T 2014 era el 35% inferior al del 1T 2008. En canvi, el volum de treballadors va recular el 10% a la franja salarial baixa i es va mantenir constant a l'alta. El declivi del sector de la construcció, que concentra un volum elevat de treballadors a la franja salarial mitjana, explica una part important d'aquesta tendència. De tota manera, si s'exclou de l'anà­­lisi aquest sector, la pèrdua d'ocupació a la franja salarial mitjana és del 20%, una caiguda que continua sent important i que supera amb escreix la pèrdua d'ocupació a les al­­tres dues franges salarials.

La polarització de l'ocupació a Espanya no és un fenomen vinculat exclusivament a la crisi econòmica: amb l'inici de la recuperació, la generació de feina als sectors de la franja salarial mitjana ha estat menor que als extrems (vegeu el segon gràfic). Si comparem la contribució de cada tram salarial a la creació d'ocupació el 2014 en relació amb el pes que tenia el 2013, s'adverteix que els sectors econòmics amb un salari mitjà menor van contribuir més a la generació d'ocupació del que els hauria correspost pel seu pes sobre el total. Aquest grup, per tant, ha recuperat una part important de l'ocupació que es va destruir durant la crisi. Pel que fa a la franja salarial alta, el 2014, es va crear ocupació d'acord amb el seu pes, una dada positiva si tenim en compte que aquest grup és el que ha guanyat més pes des del 2008.

En definitiva, les dades posen de manifest un canvi en el patró ocupacional de l'economia espanyola, amb una reculada important de l'ocupació en la banda salarial mitjana. Considerant que un dels principals riscos de la polarització de l'ocupació és l'augment de la desigualtat, és crucial potenciar una oferta educativa que permeti aprofitar les oportunitats que propicien les noves tecnologies i reemplaçar, així, els llocs de treball mitjans que es perden per altres de nous de més qualitat.

1. Els sectors econòmics CNAE-09 a dos dígits es classifiquen en tres trams salarials en funció del cost salarial per hora de l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL). Per a l'any 2008, s'ordenen els sectors disponibles en l'ETCL (77 en total) de menys a més salari per hora i es pren com a valor de tall per als tres grups el percentil 1/3 (que correspon a un cost salarial d'11,8 euros per hora) i 2/3 (15,8 euros per hora).

2. Vegeu «Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe», European Jobs Monitor 2014, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

3. Vegeu Goos, Manning i Salomons (2009), «Explaining Job Polarization: Routine-Biased Technological Change and Offshoring», The American Economic Review.

Compartir: