Compartir: 
La ratificació de l’acord de sortida del Regne Unit es complicaLa ratificació de l’acord de sortida del Regne Unit es complicaLa ratificació de l’acord de sortida del Regne Unit es complicaLa ratificació de l’acord de sortida del Regne Unit es complica

La ratificació de l’acord de sortida del Regne Unit es complica. La Cambra dels Comuns va rebutjar per àmplia majoria (432 vots en contra i 202 a favor) l’acord de sortida del Regne Unit que el Govern va negociar amb la UE. Després de la votació, la primera ministra May haurà de presentar aquest dilluns 21 de gener un pla sobre com procedir. Aquest pla s’ha de sotmetre a votació a finals de mes. Amb tot, el rebuig a l’acord actual del brexit va servir per constatar que la majoria de membres del Parlament britànic s’oposa a una sortida desordenada de la UE.

La locomotora alemanya ja no tira com abans. En concret, segons la dada avançada del creixement del PIB per al còmput anual del 2018 (el registre del 4T no es coneixerà fins al febrer), l’economia alemanya va créixer un 1,5%, 7 dècimes per sota del creixement del 2017 i el 2016. En absència de revisions en les taxes de creixement dels tres primers trimestres, un avanç interanual de l’1,5% el 2018 correspondria a nivells de creixement modestos en el 4T (entre el 0,0% i el 0,3% intertrimestral, segons les nostres estimacions). La pèrdua de vigor d’Alemanya el 2018 s’ha degut, en bona part, a la contribució negativa del sector exterior i de l’alentiment del consum de les llars.

El superàvit per compte corrent de la zona de l’euro es va contraure tímidament al novembre. Així, en l’acumulat de 12 mesos, el superàvit corrent es va situar en el 3,1% del PIB, 1 dècima per sota de la dada registrada en el mateix període de l’any anterior. Aquesta caiguda va ser deguda, majoritàriament, a la tendència baixista del superàvit de la balança de béns (iniciada en el 3T 2018). De cara als propers mesos, esperem que el saldo corrent continuï reduint-se, tot i que de forma gradual, a causa d’un dinamisme menor de la demanda global.

Economia portuguesa

Els indicadors de sentiment i activitat econòmica es mantenen en nivells elevats, tot i la moderació. L’índex d’activitat de novembre va avançar un 2,0% interanual, una xifra significativa, tot i que 0,1 p. p. per sota de l’avanç d’octubre. En la mateixa línia, l’indicador de clima econòmic va créixer un 2,2% interanual al desembre (–0,1 p. p. respecte a la taxa de novembre), reflex d’evolucions dispars en diferents sectors: millora en la indústria i la construcció, i deteriorament en el comerç i els serveis. Tot això corrobora l’estimació de CaixaBank Research d’una desacceleració del ritme de creixement econòmic de Portugal (del 2,8% del 2017 al 2,1% previst per al 2018).

El turisme internacional va créixer al novembre. El nombre de turistes internacionals va augmentar un 4,5% interanual al mes de novembre. També en el mateix període van augmentar les pernoctacions (+2,2%), la qual cosa interromp la tendència de deteriorament iniciada en el 2T 2018. Així mateix, i malgrat alguns signes de desacceleració, els ingressos del sector turístic van seguir augmentant. En aquest sentit, l’ingrés mitjà per habitació hotelera va continuar mantenint la seva tendència a l’alça, indicatiu de la bona percepció de qualitat dels serveis turístics del país.

Compartir: