Compartir: 
Les perspectives de creixement es moderenLes perspectives de creixement es moderen

Les perspectives de creixement es moderen. Així, l’INE va revisar la sèrie històrica del PIB i va rebaixar el creixement anual d’Espanya el 2018 a 0,2 p. p., fins al 2,4%, i el creixement intertrimestral del PIB del 1T 2019, del 0,7% al 0,5%. Per la seva banda, el model de previsió de CaixaBank Research per al PIB espanyol (Nowcasting) prediu un creixement de l’activitat del 0,3% intertrimestral per al 3T, un registre inferior al del trimestre anterior (0,5%). D’aquesta manera, tant l’actualització de la sèrie històrica com el model Nowcasting mostren que el ritme de creixement de l’economia espanyola s’està moderant. Aquesta desacceleració s’explica, en part, pel deteriorament del context internacional i la debilitat que mostra el conjunt de la zona de l’euro, però també es deu al fet que l’economia s’està endinsant en una fase més avançada del cicle.

Continua l’augment progressiu dels costos laborals en el 2T 2019. Així, segons l’enquesta trimestral de cost laboral, el cost laboral per hora efectiva va avançar el 3,1% interanual en el 2T, un registre +0,6 p. p. superior al del 1T 2019. Al seu torn, el cost salarial per hora efectiva, que representa més de dues terceres parts del total del cost laboral, va augmentar un 2,7% (+2,2% en el 1T 2019). D’aquesta manera, prossegueix la recuperació dels salaris, que també pot observar-se en els augments salarials pactats en els convenis col·lectius, del 2,3% a l’agost del 2019.

El preu de l’habitatge s’estabilitza. El preu de taxació de l’habitatge va reduir el ritme d’avanç en el 2T 2019, amb un augment del 0,1% intertrimestral (1,1% en el 1T), i confirma que el sector immobiliari està entrant en una fase més madura del cicle. Aquest comportament del preu de l’habitatge s’emmarca en un context en què la demanda mostra signes d’estabilització (les compravendes d’habitatge van créixer un 0,6% en l’acumulat del gener al juliol) i els indicadors d’oferta (inversió en construcció residencial i afiliats a la construcció), encara que es mantenen en cotes elevades, també s’estan desaccelerant.

Compartir: