Turisme

Cap a un sector turístic més sostenible i de més qualitat

Després de l’extraordinari creixement dels fluxos turístics dels últims anys, el 2018 el creixement del nombre de turistes internacionals es va moderar a totes les regions del món, llevat del Pròxim Orient, on va augmentar amb vigor.

Contingut disponible en
Hacia un sector turístico más sostenible y de mayor calidad

Així i tot, el nombre de turistes internacionals va arribar als 1.403 milions el 2018, després d’incrementar-se el 5,6% en relació amb el 2017. Malgrat que aquest creixement continua sent considerablement elevat, la moderació de l’entrada de turistes evidencia que el sector ha entrat en una fase més madura a la majoria de regions. En aquest sentit, l’Organització Mundial del Turisme (OMT) estima que el turisme global continuarà augmentant de manera dinàmica, al voltant del 3,5% el 2019, un avanç més proper al creixement potencial estimat per la pròpia OMT1 .

En clau domèstica, la tendència del sector es va mostrar molt similar a l’observada a nivell global. El 2018, van visitar Espanya 82,8 milions de turistes, l’1,1% més que el 2017, i es va tornar a batre el rècord històric d’entrada de turistes. Amb aquestes xifres, Espanya es va mantenir com a segona potència turística mundial en termes d’entrades de turistes, només per darrere de França i per davant dels Estats Units.

  • 1. L’OMT estima un creixement potencial decreixent des del 3,8% del 2019 fins al 2,5% del 2030. Vegeu UNWTO, «Tourism Towards 2030, Global Overview».
Referent global

Espanya es consolida com a segona destinació turística a escala mundial

Malgrat que les dades reflecteixen un to clarament positiu, com en el cas dels fluxos turístics globals, el sector turístic espanyol també presenta un cert alentiment en el creixement del nombre de visitants en relació amb els últims anys. Un clar reflex d’aquesta tendència és la modesta evolució del nombre de pernoctacions dels turistes estrangers, que amb prou feines va créixer el 0,4% interanual fins a l’abril. Això és conseqüència, principalment, de l’esvaïment d’alguns factors temporals que havien estat favorables, com la inestabilitat geopolítica en alguns països mediterranis competidors d’Espanya, com Egipte, Tunísia i Turquia, o el fenomen del brexit2 , que afecta el col·lectiu de turistes britànics, de gran rellevància per al mercat espanyol.

Aquesta moderació de les taxes de creixement d’entrada de turistes indica que el sector s’endinsa en una etapa de consolidació dels bons registres. En particular, el sector aconsegueix mantenir l’excepcional nombre d’entrada de turistes dels últims anys, i, al mateix temps, la despesa turística efectuada pels turistes internacionals3  continua creixent a bon ritme (fins a l’abril, es va incrementar el 5,0% en relació amb el mateix període del 2018). La millora de la despesa turística, que supera amb escreix l’increment del nombre de turistes estrangers, es basa en l’augment de la despesa diària, que, entre el gener i l’abril, va créixer el 5,7% en relació amb el mateix període de l’any passat. Una part d’aquest augment és conseqüència de canvis en la composició del turisme que rebem a Espanya i, en especial, del major pes dels turistes amb més capacitat de despesa, com els nord-americans, l’arribada dels quals va créixer a un ritme destacable del 17,5% interanual fins al mes d’abril. D’altra banda, es va estabilitzar el nombre de turistes provinents del Regne Unit (el +0,1% fins a l’abril), un turisme generalment més inclinat pels paquets turístics i que, en conseqüència, presenta una despesa més continguda en destinació.

  • 2. Per a més informació, vegeu l’article «Com afecta el brexit el turisme a Espanya? », en aquest mateix informe.
  • 3. Equivalent als ingressos turístics registrats a la Balança de Pagaments, que no comptabilitzen la despesa efectuada en origen.

La despesa dels turistes internacionals que visiten Espanya augmenta més que les arribades

Gastos medio de turistas en España
Nota: (*) Variació interanual de l’acumulat fins a l’abril. Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.
Previsions excel·lents

El 2019, el nombre de turistes que visiten Espanya creixerà el 2,0%, segons les previsions de CaixaBank Research, i es tornarà a registrar un nou màxim històric

De cara al conjunt del 2019, preveiem que l’estabilització de l’entrada de turistes internacionals observada el 2018 continuï, tant pel menor creixement del turisme internacional com per la recuperació d’altres destinacions turístiques internacionals, que oferiran més competència en la captació dels fluxos turístics procedents d’Europa. Així i tot, des de CaixaBank Research, preveiem que l’entrada de turistes serà capaç de créixer el 2,0% en el conjunt de l’any i que assolirà, així, els 84 milions de persones, xifra que representa un nou rècord històric d’entrades. Els visitants de fora d’Europa (i, en especial, els nord-americans), gairebé 3,2 milions, seran els principals contribuents a l’increment del nombre de turistes a Espanya. Els britànics, amb 18,7 milions de persones, continuaran sent la principal massa turística del país, tot i no créixer en relació amb el 2018. Així, esperem que la despesa turística continuï augmentant per damunt del nombre de visitants el 2019 (el 3,6% en relació amb el 2018) i que arribi als 93.100 milions d’euros.

Estats Units visita Espanya

La popularitat d’Espanya com a destinació turística a Google continua despuntant als Estats Units

Com és natural, els mesos de temporada alta seran decisius per al bon funcionament del sector enguany. Segons les previsions de CaixaBank Research, entre els mesos de juny i de setembre, Espanya rebrà 38,1 milions de turistes, l’1,2% més que en el mateix període del 2018. Si incloem en la nostra anàlisi la dimensió del país d’origen, un instrument molt útil per analitzar la intenció de viatge dels estrangers en diferents països són les cerques a Google sobre turisme a Espanya realitzades des de països tercers.

Les tendències de Google mostren que el turisme a Espanya continua sent una cerca molt popular als principals països emissors i que les tendències observades el 2018 es mantenen. En concret, en els últims mesos, les cerques a Google sobre turisme a Espanya d’argentins, portuguesos, italians i, sobretot, nord-americans han continuat sent molt robustes, de manera que és previsible que les visites procedents d’aquests països mantinguin un ritme dinàmic. D’altra banda, en els últims mesos, les cerques a Google sobre turisme a Espanya han perdut una mica de popularitat entre alguns països del nord d’Europa, com Alemanya, el Regne Unit i Holanda.

Popularitat en les cerques a Google d’Espanya com a destinació turística

Busquedas de Google de los turistas que vienen a España
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Google Trends.
La despesa interior, motor del sector

La despesa turística domèstica ha estat també un revulsiu del sector, i ho continuarà sent

Tot i que el turisme internacional representa una gran font d’ingressos per al sector turístic, no és el seu únic suport. Tal com s’observa al següent gràfic, més d’una quarta part de la despesa turística realitzada a Espanya procedeix de turistes residents4 .

La despesa efectuada pels turistes residents també ha donat mostres d’un gran dinamisme, ja que ha crescut de forma notable en els últims anys, amb increments del 6,4% i del 3,4% el 2017 i el 2018, respectivament. Aquest augment ha estat impulsat tant per un augment del nombre dels viatges realitzats (l’1,0% el 2018), com per un increment de la despesa mitjana diària per persona (el 5,2% el 2018). En canvi, la durada dels viatges ha disminuït lleugerament. És a dir, els residents a Espanya incrementen els viatges dins el país i aquests viatges tendeixen a ser més curts, però amb una despesa diària més alta.

  • 4. Per a més detalls sobre l’anatomia del turisme domèstic, vegeu l’article «Turisme domèstic: com a casa, enlloc», en aquest mateix informe.
Gasto turístico en España

Despesa turística a Espanya

% sobre el total

Gasto turísticos en España
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE.

De cara al futur, és previsible que el turisme domèstic mantingui aquesta bona evolució, tot i que el seu creixement sigui una mica més moderat que l’observat en els últims anys, en sintonia amb la moderació del creixement de l’activitat econòmica a Espanya.

L’evolució positiva del sector turístic es fa notar al mercat laboral. El 2018, el sector va ocupar 2,4 milions de persones, el 12,8% de l’ocupació registrada en l’economia. Malgrat això, l’evolució de l’ocupació turística va patir un cert alentiment, ja que el nombre d’ocupats va créixer el 4,0% en relació amb el 2017, 7 dècimes menys que l’any anterior, en línia amb l’alentiment en l’entrada de turistes. Així i tot, aquest creixement va comportar més de 92.000 nous llocs de treball. En el primer trimestre del 2019, el ritme de creixement va continuar sent ferm, amb un augment del 3,4% interanual, i va dinamitzar el mercat laboral espanyol en conjunt, que va créixer el 2,9%. En aquest sentit, cal destacar que el 16,1% dels nous llocs de treball generats a Espanya en l’últim any van tenir origen al sector turístic.

El empleo del sector turístico crece por encima del total de la economía

L’ocupació del sector turístic creix per damunt del total de l’economia

Variación interanual, média móvil de 12 meses (%)

El sector turístico como motor del empleo en España
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i de Turespaña.

El 2019, preveiem que el ritme de creixement a les branques relacionades amb el turisme serà una mica menor que l’observat en els últims anys, d’acord amb les xifres de demanda del sector turístic. Tanmateix, això no impedirà que el sector continuï generant ocupació amb vigor, al voltant d’uns 82.000 llocs de treball.

En l’actualitat, el sector es troba en una fase de transformació de l’oferta cap a un turisme de més qualitat. Com hem pogut observar, la despesa dels turistes internacionals va créixer més que el nombre de turistes internacionals, la qual cosa ens deixa amb un desemborsament més alt per visitant. Insistir en aquesta tendència serà de vital importància per continuar impulsant la rendibilitat del sector, davant unes perspectives d’estabilització en les entrades de turistes internacionals.

A la recerca de l'excel·lència

El sector turístic continua avançant cap a la prestació d’un servei de gamma més alta

Per aquest motiu, els agents turístics van continuar invertint per millorar la infraestructura i per continuar orientant el negoci cap a la prestació d’un servei de gamma més alta. En aquest sentit, les places hoteleres de categoria superior (4 i 5 estrelles) van continuar evolucionant a bon ritme, van aglutinar més de la meitat de l’oferta del mercat i van assolir, a l’abril, una quota del 52,3%5  del total del mercat, 3,6 p. p. més que cinc anys enrere. En canvi, l’oferta de places hoteleres de la resta de categories va anotar una reculada en termes de quota de mercat, atès que el nombre de places ofertes d’aquestes categories va continuar mostrant un creixement contingut (el 0,6% interanual a l’abril).

No és únicament l’oferta la que migra cap a gammes més altes, sinó que la demanda respon a aquest canvi. Així, el grau d’ocupació de les places hoteleres de categoria superior es manté per damunt de la mitjana del sector i va assolir el 64,1% a l’abril, en relació amb el 52,3% registrat per la resta de categories.

  • 5. Les dades de places hoteleres, d’ocupació i de rendibilitat (RevPAR) s’analitzen utilitzant mitjanes mòbils de 12 mesos, per filtrar així possibles efectes estacionals i de calendari que alterin l’anàlisi.

Els ingressos per habitació d’hotels de categoria superior doblen els de la resta

RevPAR * (euros)

Ingresos por habitación en España
Nota: (*) Ingressos per habitació disponible (Revenue Per Available Room). Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Bloomberg.

La principal implicació d’aquesta transformació, com hem comentat, és la millora de la rendibilitat del sector. En aquest sentit, els principals indicadors de rendibilitat, com els ingressos per habitació disponible (Revenue Per Available Room, RevPAR), van assolir, a l’abril, els 56,6 euros per habitació, l’1,6% més que en el mateix període de l’any anterior, gràcies a la major presència de places hoteleres de categoria superior (RevPAR de 76,4 euros), en detriment de les places hoteleres de la resta de categories (RevPAR de 37,1 euros).

En un context més ampli, les xifres discutides no són intranscendents. Més aviat són extraordinàriament rellevants, no solament per als agents del sector, sinó per al conjunt de l’economia espanyola. Segons les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el sector turístic representa al voltant de l’11,7%6  del PIB nacional. Tractant-se d’un percentatge tan elevat, és fàcil pensar que un bon funcionament del sector turístic repercuteix, tant directament com indirectament, en un major dinamisme de l’economia nacional. Segons les nostres estimacions, el sector turístic té un efecte arrossegament del 63%, és a dir, per cada 100 euros de valor afegit originats de forma directa pel sector turístic, el conjunt de l’economia genera de forma indirecta 63 euros addicionals, una xifra molt elevada.

  • 6. Dades del Compte Satèl ·lit del Turisme que elabora l’INE sobre l’any 2017.
Forta aportació al PIB estatal

El sector turístic espanyol va proporcionar gairebé el 13,6% del creixement del PIB el 2018

Una altra forma de valorar la importància del sector turístic espanyol és considerar la seva aportació al PIB del conjunt de l’economia. Així, tenint en compte els efectes directes i també l’efecte arrossegament al conjunt de l’economia, concloem que el sector va aportar 0,4 p. p. al creixement del PIB, o, el que és el mateix, el 13,6% del creixement del PIB espanyol va provenir del sector turístic.

Queda clar, per tant, que consolidar la bona salut del sector turístic és de vital importància per al conjunt de l’economia espanyola. En aquest sentit, les dades ens indiquen que el sector manté el dinamisme, tot i que entra en una etapa d’estabilització, on sembla que la demanda no creixerà a tanta velocitat com en els últims anys. En aquesta tessitura, el principal repte continuarà sent reforçar la sostenibilitat, i, per aquest motiu, serà imprescindible continuar transformant l’oferta turística actual per atreure un turisme de més qualitat.

Etiquetas:
Turisme