Mercat laboral i demografia

Afiliació a la Seguretat Social: balanç i perspectives sectorials

Contingut disponible en
Maria del Mar Domènech

El 2017 va ser un any especialment bo en matèria d’a­­fi­­lia­­ció a la Seguretat Social. L’augment del nombre d’afiliats, de 611.000 (un augment del 3,4% anual), va ser força superior al de l’any anterior (540.000 el 2016, el +3,1%) i també va millorar la previsió de CaixaBank Research (al gener del 2017, la previsió per al conjunt de l’any era d’un augment similar al del 2016). Aquestes dades positives són coherents amb la millora progressiva de les previsions de creixement del PIB, que, al llarg de l’any, també vam revisar a l’alça, del 2,4% del gener del 2017 al 3,1% observat finalment.

Els bons registres laborals van ser generalitzats a la majoria de sectors (vegeu el gràfic adjunt). El sector que va registrar un creixement més intens en termes absoluts va ser el de serveis, que va acumular gairebé el 77% del creixement de l’afiliació (470.000 afiliats, un creixement del 3,5%). El bon funcionament del sector serveis s’explica, en gran part, pel dinamisme de les activitats relacionades amb el tu­­risme,1 que van incrementar els afiliats en gairebé 100.000 persones (el 4,1% interanual). Aquest augment, tot i ser considerablement superior al del conjunt de l’e­­co­­no­­mia, va mostrar lleugers signes de desacceleració en el 4T. Malgrat tot, l’afiliació a la resta de subsectors de serveis (no directament vinculats al turisme) va avançar a un ritme me­­nor (el 3,4% interanual), però va evolucionar millor del que s’havia pronosticat al començament de l’any.

En positiu destaca també el sector de la construcció, que va registrar una forta acceleració i un augment notable del nombre d’afiliats, del 7,4% interanual, el creixement més elevat des del període precrisi. Com és sabut, aquest sector va concentrar una gran part de la destrucció d’ocu­­pa­­ció durant la crisi, i, per tant, aquest elevat creixement es va produir des d’uns nivells d’afiliació relativament bai­­xos, tal com ho il·lustra el fet que el pes dels afiliats en aquest sector, del 6,2%, se situa encara molt lluny del 14,5% assolit el 2007.

L’evolució del sector industrial també va ser favorable el 2017, amb un creixement de l’afiliació del 3,3%, uns resultats que milloren lleugerament els previstos. En aquest sector, el nombre de persones afiliades continua sent molt inferior al que es podia observar abans de la crisi econòmica, un fet que és comú a la majoria d’economies avançades i que reflecteix, en part, l’augment especialment elevat de la productivitat d’aquest sector, gràcies a l’impacte de les noves tecnologies.2

De cara al 2018, CaixaBank Research preveu que el nombre d’afiliats a la Seguretat Social augmentarà al voltant de 425.000 persones, el 2,3% anual, un avanç robust que continuarà donant suport a la reducció de la taxa d’atur.3 S’espera que el desglossament de l’afiliació per sectors si­­gui similar al del 2017, però amb alguns matisos. El sector serveis, que manté un creixement estable des del 2015, ha superat ja el nombre d’afiliats registrats el 2007, de manera que és raonable pensar que, malgrat que continuarà creixent de forma notable, el ritme d’avanç serà inferior al del 2017 (333.000 persones, el 2,4% anual). Pel que fa a la construcció, s’espera que l’afiliació en aquest sector continuï sent molt dinàmica el 2018 (50.000 persones, el 4,4% anual), ja que l’activitat es va despertant a poc a poc, gràcies a una demanda d’habitatge i a uns preus que consoliden la tendència alcista. Finalment, s’espera que l’afi­­lia­­ció al sector industrial continuï creixent, però de forma una mica més moderada, seguint la tendència dels últims anys (46.000 persones, el 2,1%). Les dades d’afiliació a la Seguretat Social dels dos primers mesos del 2018, ja pu­­blicades, confirmen les bones perspectives per al conjunt de l’any.

1. Es consideren activitats relacionades amb el turisme: transport terrestre i per canonada; transport marítim i per vies navegables; transport aeri; serveis d’allotjament; serveis de menjars i begudes; activitats de lloguer; activitats d’agències de viatges o d’operadors turístics; activitats de creació, artístiques i d’espectacle; activitats de biblioteca, arxius, museus o culturals, i activitats esportives, recreatives i d’entreteniment. Noteu que s’inclou la totalitat del sector, a diferència del compte satèl·lit del turisme, que determina quines ocupacions són directament atribuïbles al turisme.

2. Vegeu els articles del Dossier «Indústria 4.0», de l’IM11/2016.

3. Previsions realitzades mitjançant models ARIMA.

 

Maria del Mar Domènech
Etiquetes:
Desocupació Ocupació Espanya
im_1804_f8_01_ca_fmt.png