Col·lecció Estudis Econòmics


 • El govern de l'empresa

  NÚMERO 29

  Casos com el d'Enron, que es dóna en un marc institucional en què se suposa l'existència de la màxima protecció per als accionistes, han posat d'actualitat un cop més el debat social sobre el govern corporatiu. La separació entre propietat i gestió de les empreses permet que inversors i directius assumeixin les funcions que s'adapten millor a les seves preferències i habilitats, fet que contribueix a la creació sostinguda de riquesa. Però aquesta especialització comporta un risc: que la persona que controla els recursos financers invertits (el directiu) aprofiti en benefici propi els fons rebuts, en contra, fins i tot, dels interessos del propietari, amb l'agreujant que el risc habitual del negoci és molt difícil de separar del risc de prendre decisions intencionadament contràries a l'interès de l'inversor.

  El terme «govern de l'empresa» fa referència al conjunt de mecanismes, interns i externs a l'organització, establerts per protegir els inversors del risc d'abús quan perden el control sobre els recursos financers que inverteixen. A més a més, aquests mecanismes n'augmenten la confiança, ja que generen una rendibilitat satisfactòria i, al mateix temps, fan possible la gestió professional de les empreses. En aquest volum, Vicente Salas, catedràtic de la Universitat de Saragossa i un dels experts més reconeguts en aquest tema, exposa les principals aportacions i enfocaments sobre aquest debat.

 • Internet: situació actual i perspectives

  NÚMERO 28

  Amb un llenguatge clar, amè i rigorós, Fèlix Badia, periodista i responsable de la secció de noves tecnologies de La Vanguardia, efectua un recorregut per Internet i les seves implicacions.

  La història d'Internet, les infraestructures que possibiliten accedir-hi i les seves conseqüències polítiques i socials, així com els seus efectes sobre el dret a la intimitat, les possibilitats que obre a l'augment de l'eficàcia i la participació en l'administració pública, els canvis organitzatius, el comerç electrònic, el paper de la xarxa en les empreses, tant en les «punt.com» com en les tradicionals, la «catàstrofe» borsària i les perspectives de futur, són analitzats per un dels especialistes més prestigiosos.

  Disposem així d'un document que explica el més important de la tecnologia i l'economia d'Internet, i contribueix significativament a millorar la comprensió d'un canvi que ens afecta a tots.

 • L'ampliació de la Unió Europea - Efectes sobre l'economia espanyola

  NÚMERO 27

  El balanç dels efectes de l'ampliació de la Unió Europea a deu nous membres, principalment de l'Europa Central i Oriental, no és optimista per a l'economia espanyola.

  Aquesta ampliació, a diferència de l'anterior, que va admetre Àustria, Finlàndia i Suècia, tindrà importants conseqüències polítiques, institucionals i econòmiques, la transcendència de les quals augmentarà en funció del nombre de nous països membres i de les seves especials circumstàncies. A més a més, aquestes conseqüències es materialitzaran de manera diferenciada segons els països. Per això sorgeix la pregunta sobre l'impacte que tindrà en l'economia espanyola.

  Els autors, reconeguts especialistes en temes europeus, responen amb claredat aquesta qüestió i s'aturen en els aspectes més rellevants: fons estructurals, comerç, inversió directa, moviments migratoris i equilibris macroeconòmics. Plantegen, a més a més, vies d'acció per reduir els riscos i per aprofitar les oportunitats.

 • L'euro: balanç dels tres primers anys

  NÚMERO 26

  L'euro ha transformat molts aspectes de la vida econòmica i financera des de la seva creació l'any 1999. L'euro no ha pogut funcionar amb normalitat perquè no ha existit com a moneda física d'ús quotidià. El peculiar disseny de la transició a l'euro va convertir aquests tres primers anys en un període transitori en què la moneda europea no va poder complir totes les seves funcions en tant que diner. Però en qualsevol cas el seu impacte sobre les economies ha estat molt important. En aquest estudi es revisen els efectes directes de la implantació de l'euro i es presta una atenció especial a la política monetària i al tipus de canvi. També s'examinen els efectes i les influències de la moneda única sobre l'economia de la zona de l'euro tenint en compte les limitacions que imposa el fet que els tres anys del període transitori no són un espai de temps suficient per arribar a resultats concloents. També s'intenta identificar l'impacte sobre l'economia espanyola, la despesa dels consumidors, la inversió de les empreses, els comptes del sector públic, el finançament de companyies i particulars, l'ocupació, etc. Un últim capítol sintetitza les conclusions principals.

Pàgines