Temes Clau

Espanya: cap a un creixement més sostenible


Prenent el pols a la competitivitat de l’economia espanyola: part I

• En aquest article s’analitza el comportament dels indicadors de productivitat de l’economia espanyola, comparant-lo amb el d’altres economies desenvolupades, per prendre el pols a la seva competitivitat. • Malgrat que la productivitat espanyola s’ha recuperat del deteriorament sostingut que va patir durant la primera dècada dels 2000, continua sent inferior a la dels principals socis europeus en termes de producte per hora treballada (amb l’excepció de Portugal). • La menor productivitat de l’economia espanyola no és deguda a la composició sectorial de l’economia en relació amb altres països, sinó...