Temes Clau

Europa: perspectives econòmiques i polítiques


Anatomia de la desacceleració de la zona de l’euro: lliçons del segon semestre del 2018

• En la segona meitat del 2018, l’economia europea es va desaccelerar de forma notable. En aquest article, analitzem de forma quantitativa el pes dels tres factors que expliquen aquesta desacceleració: la caiguda de les vendes de cot­­xes, l’alentiment comercial i la incertesa política. • Estimem que aquests tres factors expliquen gairebé el total de la desacceleració europea. El 40% de la des­­acce­le­­ra­­ció s’explica per la caiguda de les vendes de vehicles, una mica més d’un terç per l’alentiment comercial i una cinquena part per la incertesa política. Què explica...