Temes Clau

Sector exterior espanyol: el cada cop més difícil domini d’ultramar


D’enciams a cotxes (part II): la complexitat dels productes exportats influeix en la qualitat de l’ocupació

• Allò que un país o una regió produeix és una mostra de les seves capacitats productives i està íntimament vinculat a les característiques del mercat laboral. • En aquest article, mostrem que els treballadors ocupats en sectors d’activitat més complexos tenen menys probabilitats de tenir un contracte temporal. • Això és especialment rellevant per als treballadors amb un nivell educatiu més baix, la qual cosa suggereix que aquests treballadors són els que surten més beneficiats d’una especialització productiva cap a béns més complexos. En un article anterior , 1...

Pàgines