Share: 
Una de freda i una de calentaUna de freda i una de calentaUna de freda i una de calentaUna de freda i una de calenta

Una de freda i una de calenta. El creixement de les vendes al detall es va accelerar al febrer amb un avanç interanual del 2,8% (2,2% al gener), molt per sobre de la mitjana del 2018 (1,6%), fet que reflecteix el dinamisme del consum privat a la zona de l’euro. Això va contrastar amb les dificultats que continua travessant el sector industrial. En concret, la producció industrial a Alemanya va avançar un 0,7% intermensual al febrer gràcies al repunt de la construcció, però si excloem aquest component, va caure un 0,4% (creixement intermensual del 0,0% al gener), a causa dels problemes del sector de l’automòbil. El mercat laboral, per la seva banda, no va oferir grans novetats: la taxa d’atur s’ha estabilitzat en el 7,8%.

La inflació a la zona de l’euro es va moderar al març fins a l’1,4%, 1 dècima per sota del registre del mes anterior. Això es va deure, en gran mesura, a la desacceleració de la inflació subjacent, que exclou els preus energètics i d’aliments no elaborats, que va avançar l’1,0% interanual, 2 dècimes per sota del mes anterior, davant la moderació del component de béns industrials i de serveis. De cara als propers mesos, esperem que la inflació subjacent es mantingui en els nivells actuals, per sota de l’objectiu del BCE (~2%).

La posició inversora internacional neta (PIIN) de la zona de l’euro va continuar millorant el 2018. La PIIN es va situar en el –3,8% del PIB a finals d’any, el que va representar una millora de 3,3 p. p. respecte al 2017 (–7,1%). Aquesta millora es va veure afermada tant pel superàvit per compte corrent del 2018 com per un efecte de valoració favorable durant l’any.

Economia portuguesa

El deute públic es va continuar reduint al febrer (en percentatge de PIB). De fet, el deute públic segons el criteri de Maastricht va augmentar en 1.200 milions d’euros durant el mes, fins als 249.263 milions. El Tresor va emetre, principalment, títols a curt termini. En termes de PIB, però, l’estoc de deute públic representava el 119,6% del PIB, 1,9 p. p. per sota del registre a desembre del 2018. Per la seva banda, si s’exclouen els dipòsits de les Administracions públiques, el deute públic es va situar en 227.737 milions d’euros, equivalent al 109,3% del PIB (–4 p. p. respecte al final del 2018).

La morositat va disminuir substancialment el 2018. En concret, la ràtio de morositat del sector privat es va reduir del 14,6% el 2017 al 10,5% el 2018, gràcies a una reducció del crèdit dubtós del 29,0% anual. El segment que més va contribuir a la millora va ser el d’empreses, el crèdit dubtós es va contraure 7.000 milions d’euros durant l’any, fet que va situar la ràtio de morositat empresarial en el 18,5% (–6,7 p. p.). La notable millora en la morositat durant el 2018 s’explica, en gran mesura, pel major dinamisme en les vendes de carteres de crèdits dubtosos, tendència que es mantindrà durant el 2019.

Share: