Share: 
El PIB desaccelera lleugerament en el 2T 2019, però continua en cotes sòlidesEl PIB desaccelera lleugerament en el 2T 2019, però continua en cotes sòlidesEl PIB desaccelera lleugerament en el 2T 2019, però continua en cotes sòlides

El PIB desaccelera lleugerament en el 2T 2019, però continua en cotes sòlides. En particular, el model de previsió Nowcasting del PIB de CaixaBank Research prediu un creixement del 0,56% intertrimestral per al 2T (0,7% en el 1T). Sostenen el bon ritme de creixement l’elevada generació d’ocupació, la millora de la confiança dels consumidors i el bon ritme d’avanç, tant de la xifra de negocis del sector serveis, que va augmentar un 5,4% interanual a l’abril (mitjana mòbil de tres mesos), 0,3 p. p. per sobre del registre del mes anterior; com de la xifra de negocis del sector industrial, que va créixer el 2,4% interanual, 0,2 p. p. superior a l’avanç de març. A l’altre costat de la balança, s’ha produït un cert afebliment de la confiança empresarial i del sector exterior, però, de moment, no impedeixen que les taxes de creixement es mantinguin en cotes considerables.

Augment dels costos laborals en el 1T 2019. Segons l’enquesta trimestral de cost laboral, el cost laboral per hora efectiva va avançar el 2,4% interanual en el 1T, un registre +0,5 p. p. superior al del segon semestre del 2018 (2S 18). Aquest major avanç va ser degut, en gran part, als costos no salarials, que van augmentar un +3,2% interanual (+1,2 p. p. respecte al 2S 18), després de l’increment de les cotitzacions socials a l’inici de l’any (augment del salari mínim interprofessional i equiparació de les cotitzacions màximes). Al seu torn, el cost salarial per hora efectiva, que representa més de dues terceres parts del total del cost laboral, va augmentar un 2,1% interanual (+1,9% en el 2S 18). Aquests registres estan d’acord amb els augments salarials anuals pactats en els convenis col·lectius, del 2,2% de mitjana per a aquest any (del gener al maig).

El deteriorament del saldo comercial de béns es pren un respir a l’abril. En concret, el dèficit comercial es va situar en el 2,9% del PIB (acumulat de 12 mesos), el que representa una millora de 0,13 p. p. pel que fa al registre del mes de març. Amb tot, el dèficit encara se situa 0,6 p. p. per sobre del dèficit de l’abril del 2018. En aquest sentit, continua preocupant l’alentiment gradual de les exportacions no energètiques, que van avançar un 1,2% interanual (en l’acumulat de 12 mesos), la taxa més baixa des de l’abril del 2010.

Share: