Compartir: 
També disponible:
Informe mensual - Focus
Una mirada als Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017Una mirada als Pressupostos Generals de l’Estat per al 2017

Els comptes públics continuen en números vermells. Al final de l’any, el saldo públic s’aproparà al –4,6% del PIB, de manera que Espanya tornarà a registrar dèficit pressupostari per novè any consecutiu, i, per tant, el nivell de deute de les Administracions públiques es mantindrà a la vora del 100% del PIB.

Amb l’any a punt d’acabar, és el moment de centrar els es­­forços a preparar els comptes del 2017. En aquest sentit, a l’octubre, el Govern en funcions va presentar els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2017, que són una pròrroga dels del 2016 i en què la reducció del saldo públic es deixa en mans del creixement econòmic. En concret, segons els PGE, el creixement del PIB previst del 2,3% permetrà reduir el saldo públic en 0,8 p. p. fins al 3,6% del PIB.1

La millora dels comptes públics vindrà tant del costat dels ingressos com de les despeses. Pel costat dels ingressos, el Govern estima que la bona evolució de l’ocupació (el 2,2% el 2017) impulsarà les cotitzacions socials, que creixeran el 2,5% el 2017, una mica per sota del creixement esperat per al 2016 però de forma coherent amb el creixement econòmic previst. Pel que fa a la recaptació per impostos, els PGE estimen que els impostos sobre la producció i la im­­por­­tació (principalment l’IVA) creixeran el 3,7%, de manera que mantindran un dinamisme similar a l’observat el 2016 i coherent amb l’escenari ma­­cro­­econòmic previst pels PGE. Així mateix, els PGE estimen que els impostos sobre la renda i la riquesa es recuperaran el 2017, després de disminuir el 2016 a causa de les reformes tributàries aprovades el 2015. En aquest sentit, l’alça dels pagaments a compte de l’impost de societats aprovat recentment impulsarà la recuperació de la recaptació el 2017 i també pal·liarà la caiguda de la recaptació el 2016.2

Pel costat de les despeses, la reducció de gairebé 2 p. p. en la taxa d’atur farà disminuir el pagament per prestacions per desocupació el 7% segons els PGE 2017, una xifra una mica inferior a la registrada fins al setembre del 2016 (el –10%), però que també és coherent amb l’evo­­lució prevista de l’activitat econòmica. Una altra partida que s’espera que disminueixi és la despesa per interessos. En concret, el Govern estima que disminuirà el 0,3%. Aquesta previsió és conservadora, ja que la vida mitjana del deute de l’Estat és de set anys, i els tipus d’interès se situen en nivells substancialment inferiors als observats anys enrere. De fet, fins al setembre del 2016, la despesa de l’Estat en interessos ha disminuït el 5% en relació amb el mateix període del 2015.

En definitiva, les estimacions recollides als PGE, segons les quals el creixement econòmic permetria reduir el dèficit públic fins al 3,6% del PIB el 2017, semblen possibles. Amb la finalitat d’assolir l’objectiu del 3,1% pactat amb la Comissió Europea, el Govern ha aprovat un nou paquet de mesures pressupostàries de reducció de la despesa i augment d’ingressos. El Govern ha valorat el conjunt de mesures en 7.500 milions d’euros.

Cal recordar que les mesures de reducció del saldo públic són necessàries perquè el deute públic canalitzi una via decreixent. El més prudent és aprofitar el bon momentum que viu l’economia espanyola per sanejar els comptes i poder tenir, així, més marge d’actuació en cas de temporal.

1. Al desembre, el Govern ha presentat una actualització del quadre macro que inclou una revisió a l’alça del creixement del PIB el 2017 fins al 2,7%.

2. El 2016, la mesura s’aplica a partir del segon pagament fraccionat. El 2017, la mesura afectarà el total dels tres pagaments fraccionats.

 

Compartir: