Castella i Lleó

Resumen

Segons les nostres estimacions, el 2023 el PIB de Castella i Lleó va créixer un 1,9%, una xifra per sota de l’economia espanyola (2,4%), i va recuperar el nivell d’abans de la pandèmia un any més tard que la resta del país. A la prolongada contracció del sector agrari es va afegir l’impacte de la inflació i la pujada de tipus en la despesa de les famílies; pel cantó positiu, la normalització de les cadenes de subministrament va contribuir a dinamitzar el sector industrial, sobretot l’automoció.

Contingut disponible en
Imagen
Imatge
2.380.000
habitants (2022)
26.992 €
de PIB per capita (2022)
4,8%
del PIB d’Espanya (2022)
1,2%
creixement previst del PIB (2024)
Estructura i posició econòmica regional
  • El PIB de Castella i Lleó és el 4,8% del total nacional, de manera que ocupa el setè lloc entre totes les regions.
  • En termes de demografia, té gairebé 2,4 milions d’habitants, fet que representa el 5,0% de la població total i és la sisena regió més poblada. És una de les regions més envellides, ja que el 26,5% té més de 65 anys (el 20,1% de la mitjana nacional).
  • El PIB per capita se situa en 26.992 euros, cosa que suposa un 4,2% menys que la mitjana espanyola. La regió ha anat convergint en els últims anys en un context de fort retrocés demogràfic i creixement econòmic modest.
  • Quant a la seva estructura productiva, Castella i Lleó destaca per tenir més pes relatiu del sector púbic (20,9% vs. 17,8% de la mitjana espanyola), de l'agricultura (5,2% vs. 2,6%) i de la indústria manufacturera (16,4% vs. 12,5%), especialment en el sector agroalimentari, en l’automoció i en la indústria química farmacèutica. En canvi, la participació és inferior en comerç, transport, hostaleria i lleure (24,4% vs. 28,4%) i els serveis lligats a la indústria (22,1% vs. 28,5%).
  • Tot i que en els darrers anys, la regió ha intensificat la seva orientació exportadora, el pes de les exportacions de béns al PIB regional (23,1%) és inferior a la mitjana espanyola (28,9%). L’any 2022, va exportar béns per valor de 14.813 milions d’euros, cosa que suposa el 3,8% de les exportacions espanyoles. Els sectors exportadors principals són l’automoció (27,2% del total), l’alimentació (19,5%) i els productes químics (11,4%). La regió aglutina el 40% dels pneumàtics i les cambres que exporta Espanya.

Taula d'indicadors estructurals

     

1992

2002

2012

 

2022

PIB per capita

Euros

 

8.762

16.419

20.920

 

26.992

100 = Espanya

 

89,5

90,7

94,9

 

95,8

Població

Milers d'habitants

 

2.535

2.464

2.517

 

2.382

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

–0,2

–0,3

0,2

 

–0,6

% sobre el total d'Espanya

 

6,5

5,9

5,4

 

5,0

% de població > 65 anys

 

18,6

22,7

23,3

 

26,5

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

19,6

22,1

 

23,1

 

 
Situació macroeconòmica

Segons les nostres estimacions, el 2023 el PIB de Castella i Lleó va créixer un 1,9%, una xifra per sota de l’economia espanyola (2,4%), i va recuperar el nivell d’abans de la pandèmia un any més tard que la resta del país. A la prolongada contracció del sector agrari es va afegir l’impacte de la inflació i la pujada de tipus en la despesa de les famílies; pel cantó positiu, la normalització de les cadenes de subministrament va contribuir a dinamitzar el sector industrial, sobretot l’automoció.

Les previsions de CaixaBank Research apunten que Castella i Lleó perllongarà la senda expansiva el 2024, però a un ritme desaccelerat, amb un creixement del PIB de l’1,2% (l’1,4% per a Espanya). La indústria mantindrà el to positiu, però la construcció i, sobretot, els serveis n’esmorteiran el creixement. Com en altres regions industrials, el risc principal de la situació prové dels possibles efectes de les tensions geopolítiques, amb l’encariment de les matèries primeres o el bloqueig de rutes comercials.

PIB

Última actualització: 18 juny 2024 - 10:00

El comportament del mercat laboral de Castella i Lleó és una mica més feble que el del conjunt del país. El desembre del 2023, l’afiliació va créixer un 2,2% interanual (2,7% a Espanya), gràcies, sobretot, a activitats sanitàries i d’educació, i un 4,0% respecte als nivells del 2019 (vs. 7,4%). Per la seva banda, la taxa d’atur es va situar en el 9,5% en el 4T 2023, una xifra que millora el tancament del 2019 (11,2%) i la mitjana del país (11,8%).

El consum es manté una mica letàrgic a la regió, a la vista de l’evolució de les vendes al detall en volum. Després del fort retrocés del 2022, condicionades per l’entorn inflacionista, el repunt que es va anotar entre el gener i el novembre del 2023 va ser menys intens que a nivell nacional (+4,7% interanual vs. +7,7%); així doncs, era una de les regions més allunyades dels nivells del 2019 (4,7% vs. +3,0% a Espanya).

La producció industrial, que el 2022 va anotar el pitjor registre de totes les regions, molt afectada per l’impacte dels colls d’ampolla als mercats internacionals i pels costos energètics elevats, va experimentar un intens rebot els 11 primers mesos del 2023 (+3,7% vs. –0,6%), amb el suport del sector de l’automoció, de la indústria química i de la del subministrament elèctric. En tot cas, l’IPI de Castella i Lleó continua allunyat dels nivells del 2019 (–4,3% vs. 1,2%).

Després de l’estancament de l’any anterior, les exportacions de béns van rebotar amb força el 2023 i, fins al novembre, van anotar un creixement del 15,2% interanual, el millor registre de totes les regions i que contrasta amb el retrocés a la mitjana del país (–0,7%). Hi va destacar el dinamisme de les exportacions d’automòbils, de semimanufactures (sobretot pneumàtics i cambres) i d’aliments (productes preparats, fruites i llegums). D’aquesta manera, les vendes a l’exterior de la regió van superar en un 15,4% els nivells del període gener-novembre del 2019, lluny, en tot cas, de les xifres d’Espanya (+32,1%).

Afiliats a la Seguretat Social

Última actualització: 18 juny 2024 - 10:00

Índex de producció industrial

Última actualització: 18 juny 2024 - 10:00

Taula d’indicadors

   

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

2023

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–1,9

1,9

–8,7

4,5

3,1

1,9

0,3

2023

–1,8

2,8

–11,2

6,4

5,8

2,4

2,4

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

–3,1

1,3

–4,7

–0,9

–3,3

4,7

–1,6

novembre-23

–4,6

2,3

–5,6

2,6

–1,0

7,7

4,8

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–5,3

–0,1

–9,1

5,2

–2,8

3,7

2,7

novembre-23

–5,3

1,8

–9,2

7,1

2,4

–0,6

2,9

Índex d’activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

–4,0

2,7

–10,5

15,0

13,4

3,8

24,0

novembre-23

–4,6

5,1

–15,6

15,8

19,9

2,7

24,5

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,8

0,7

–0,6

3,5

9,5

2,8

16,7

desembre-23

1,7

0,7

–0,3

3,1

8,4

3,1

15,5

                   

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–2,9

1,9

–1,9

1,5

2,0

2,2

4,0

desembre-23

–3,1

3,2

–2,1

2,5

3,9

2,7

7,4

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–2,9

1,9

–7,7

5,7

5,0

3,2

5,9

desembre-23

–3,1

3,2

–9,2

7,3

7,3

3,2

8,4

Taxa d’atur
(% pobl. activa)

16,3

15,4

12,1

11,4

9,8

9,5

––

4T 2023

20,2

18,8

15,5

14,8

12,9

11,8

––

Taxa d’atur de menors de 25 anys
(% pobl. activa < 25)

37,0

39,1

34,6

29,8

26,6

29,5

––

4T 2023

42,5

42,5

38,3

44,7

23,9

28,4

––

                   

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–2,4

–0,9

0,6

–0,1

–1,1

0,3

––

3T 2023

–2,7

–0,9

–0,2

0,0

–1,1

–0,1

––

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

9,1

20,0

23,6

22,5

20,5

20,3

––

3T 2023

12,3

24,1

27,2

25,6

23,6

22,3

––

                   

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–7,8

2,6

2,4

3,6

6,1

2,5

16,3

3T 2023

–8,1

5,3

2,1

3,7

7,4

4,5

19,1

Compravenda d’habitatge
(% var. acumulada anual)

–13,5

7,7

–11,0

35,8

11,8

–2,9

37,6

novembre-23

–10,8

9,7

–16,9

34,8

14,8

–9,3

20,5

                   

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

5,0

2,8

–8,8

11,1

–0,2

15,2

27,3

novembre-23

4,6

3,9

–9,4

20,1

22,9

–0,7

40,9

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

–2,5

4,9

–58,8

66,5

42,2

6,4

–0,7

novembre-23

0,7

3,0

–69,2

78,3

73,3

7,1

4,4

Nota: * La dada de PIB de 2023 és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, del Banc d’Espanya, del MITRAMISS, del Ministeri d’Hisenda i de DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 18 juny 2024 - 10:00