Nota metodològica: Indicador Sectorial de CaixaBank Research

L’Indicador Sectorial de CaixaBank Research és un indicador sintètic que aglutina la informació de 17 variables en un únic indicador. La seva freqüència és mensual i compila dades a partir del gener del 2011. Es calcula per a 24 sectors d’activitat, entre ells els quatre grans: sector primari, indústria manufacturera, construcció i serveis.

Contingut disponible en
11 de maig de 2024
pag-12_is-observatorio_2024

L’Indicador Sectorial de CaixaBank Research és un indicador sintètic que aglutina la informació de 17 variables en un únic indicador. La seva freqüència és mensual i compila dades a partir del gener del 2011. Es calcula per a 24 sectors d’activitat, entre ells els quatre grans: sector primari, indústria manufacturera, construcció i serveis. Dins la indústria manufacturera, s’ofereix un desglossament de 10 subsectors: indústria agroalimentària, tèxtil i calçat, paperera i gràfica, refinatge, química i farmacèutica, auxiliar de la construcció, fabricació de maquinària, fabricació de material de transport, indústria fustera i mobles, i altres. Dins els serveis, es consideren 8 subsectors: comerç a l’engròs, comerç al detall, transport i logística, hoteleria, informació, activitats immobiliàries, activitats professionals i administratives, i serveis socials i oci. L’indicador també està disponible per a la indústria extractiva i per al sector de subministrament d’aigua i residus. La taula següent mostra els sectors d’activitat considerats i la seva correspondència amb la classificació CNA.6

  • 6. Les branques no incloses són: dins la indústria, el subministrament d’energia (secció D) i, dins els serveis, el sector financer (secció K), l’administració pública i defensa (secció O), l’educació (secció P) i les activitats sanitàries (CNAE 86).
pag-14_is-observatorio_2024_cat

Les 17 variables que componen l’indicador s’agrupen en tres pilars, la qual cosa permet analitzar la contribució de cada dimensió al funcionament de cada sector d’activitat:

  • Pilar 1: Activitat (9 variables)
  • Pilar 2: Mercat laboral (3 variables)
  • Pilar 3: Sector exterior (5 variables)

Per reduir la dimensió d’aquest conjunt de dades, es realitza una anàlisi de components principals. En primer lloc, per a cada variable, es calcula la variació interanual i s’estandarditza. En segon lloc, es calcula una component principal per a cada pilar i, amb posterioritat, l’indicador sintètic es calcula com la primera component principal d’aquests tres pilars. Al quadre següent, es resumeixen els indicadors utilitzats, com s’agrupen en funció dels diferents pilars, de la font de les dades utilitzada, del pes de cada variable en cada pilar i del pes de cada pilar en l’Indicador Sectorial de CaixaBank Research (en els dos casos, aquests pesos s’obtenen del resultat de l’anàlisi de components principals).

Les dades de cada variable es van incorporant al mes t a mesura que es van publicant, de manera que el valor d’un mes està subjecte a revisions fins que no s’han incorporat totes les variables.7

  • 7. El nombre de dies que transcorren des del mes de referència (t) fins a la publicació de les dades varia en funció de l’indicador: nombre d’afiliats a la Seguretat Social: t + 2 dies; AEAT: t + 40 dies; xifra de negocis: t + 55 dies; DataComex: t + 80 dies.
pag-15_is-observatorio_2024_cat