Inversió a Espanya: quantitat i qualitat?

Contingut disponible en
9 de juliol de 2014

La inversió va ser una de les principals damnificades de la crisi econòmica a Espanya. Entre el 2007 i el 2013, la formació bruta de capital fix (FBCF) va recular gairebé el 40% en termes reals, una caiguda clarament superior a la del PIB, del 8%. El pes de la inversió en relació amb el PIB va passar del 31% al 18%. Ara que comença a donar senyals de recuperació, és un bon moment per fer balanç.

Malgrat l'enfonsament que va experimentar la inversió, actualment el seu pes en relació amb el PIB no és inferior al dels principals països desenvolupats. En canvi, el que sí sembla una anomalia és la rellevància que va tenir durant els anys previs a la crisi, arran del boom immobiliari: la inversió en construcció va arribar a representar el 80% de l'FBCF. I és precisament la inversió en construcció la que, entre els anys 2007 i 2013, més s'ha ajustat: en el 1T 2014, va passar a representar el 50% del total de l'FBCF. La inversió en béns d'equipament i en actius intangibles, les altres dues grans partides, continuen tenint un pes en relació amb al PIB similar al dels principals països desenvolupats. Per exemple, a Espanya, va pujar al 7,9% del PIB en el 1T 2014, mentre que, a Alemanya i al conjunt de la zona de l'euro, el seu pes es va situar en el 7,4% i en el 7,6%, respectivament.

Per tant, no sembla que el volum d'inversió sigui el principal problema a Espanya, com a mínim quan es compara amb els principals països desenvolupats. La qualitat, però, és igualment important. Malgrat que és difícil obtenir una mesura directa de la qualitat, els indicadors de competitivitat que publica el Fòrum Econòmic Mundial són útils, ja que permeten identificar en quines dimensions existeix un marge de millora. Com es pot apreciar a la taula adjunta, la puntuació que atorguen els principals indicadors que determinen la capacitat d'una economia de dirigir els seus recursos cap als usos més eficients no és gaire bona si es compara amb els principals països avançats.

Un altre factor determinant de la qualitat i de la quantitat de la inversió és la distribució de la dimensió empresarial. Les grans empreses solen invertir una proporció més gran dels recursos que les de dimensió inferior. La di­­fe­­rència és especialment notable pel que fa a la inversió en R+D. Segons les dades de la fundació SEPI per al sector industrial espanyol, les empreses de més de 200 treballadors van invertir, entre el 2008 i el 2011, l'1,3% dels seus ingressos, el doble que les empreses de menys de 200 treballadors. Així mateix, sembla, també, que la qualitat de la in­­versió que duen a terme és, per regla general, millor. Se­­gons la mateixa font, les grans empreses solen fer un seguiment més exhaustiu dels projectes d'innovació, i la taxa d'èxit sol ser més elevada.

Tot indica, per tant, que Espanya pot millorar la qualitat de la inversió. Els indicadors de competitivitat ofereixen as­­pec­­tes clau en què l'economia espanyola pot millorar. Sembla que una major dimensió empresarial seria, també, de gran ajuda.

    documents-10180-470910-cIM381_F7_01_CAT_fmt.png
    documents-10180-470910-cIM381_TABLA-FOCUS7_fmt.png
    documents-10180-470910-cIM381_F7_03_CAT_fmt.png