El sector de l'automòbil: sobre rodes

Contingut disponible en
3 de octubre de 2013

Després d'haver patit molt durant els cinc últims anys, un dels sectors clau de l'economia espanyola va recuperant la bona forma: el sector de l'automòbil. Un cop incloses totes les activitats relacionades amb l'automoció, com les assegurances o els concessionaris, aporta el 6% del PIB, representa el 16% de les exportacions totals i ocupa gairebé el 7% de la població activa.

Les notícies més positives provenen de la producció de vehicles: després de patir una caiguda del 16,6% el 2012, en el primer semestre del 2013, ha crescut el 5,5% i supera ja els 1,1 milions d'unitats. Si es manté aquesta tendència, s'arribaria als 2,3 milions, un nivell similar al del 2010 o del 2011, tot i que per sota del màxim de 2,9 milions del 2007.

La recuperació de la producció es basa en la bona marxa de les exportacions: la proporció de la producció que s'exporta ha passat del 81,6% del 2005 al 87,4% del 2012. Això reflecteix, en part, l'enfonsament de la demanda na­­cional: en els dotze mesos fins a l'agost, es van matricular 680.600 vehicles, un nivell similar al del 1995 i molt inferior als 1,7 milions del 2005. Malgrat que les vendes continuen molt febles, es comença a percebre certs signes d'estabilització, gràcies, en part, als incentius per a la compra, com ara els plans PIVE.

L'augment de les exportacions és, sobretot, el resultat dels esforços de l'empresa espanyola per ser més competitiva, per internacionalitzar-se i per penetrar en nous mercats. En primer lloc, els preus de fabricació de vehicles s'han mantingut per sota dels competidors europeus: mentre que, a Espanya, es van incrementar el 3% entre el 2009 i el juliol del 2013, a Alemanya o a França, l'augment va ser del 4,4% i del 5,5%, respectivament. De fet, els guanys de com­­petitivitat-cost i la major flexibilitat laboral han empès diversos fabricants a anunciar plans per augmentar la producció a Espanya.

Un segon factor que explica l'increment de les exportacions és la internacionalització: el nombre d'empreses del sector de l'automòbil que exporten s'ha triplicat en l'úl­­ti­­ma dècada i supera ja les 16.000. Finalment, un tercer factor clau és la diversificació creixent dels mercats. L'es­­tancament dels mercats europeus tradicionals ha estat compensat per l'augment de les exportacions a altres destinacions. Destaca el creixement de les exportacions cap a l'Europa emergent i cap als principals emergents globals, com ara Rússia, l'Índia i la Xina. Aquests mercats són molt atractius pel seu elevat potencial de creixement: la ràtio de motorització (nombre de vehicles per cada 1.000 habitants) s'anirà incrementant a mesura que la classe mitjana es vagi consolidant. En definitiva, el sector de l'automòbil torna a estar en marxa i hauria de ser un altre factor tractor de la recuperació de l'economia espanyola.

    documents-10180-36580-cF8_01_fmt.png
    documents-10180-36580-cF8_02_fmt.png
    documents-10180-36580-cF8_03_fmt.png