RDL 4/2014: incentius a la reestructuració del deute de les empreses

Contingut disponible en
8 de abril de 2014

El passat 7 de març, el Govern va aprovar un Reial Decret-Llei (RDL) que reforma la normativa preconcursal i que persegueix facilitar els processos de refinançament i de reestructuració del deute de societats amb una càrrega financera excessiva però viables des d'un punt de vista operatiu.

La normativa concursal actual no ha incentivat aquests processos, la qual cosa ha provocat que moltes empreses en una situació financera delicada estiguessin abocades al concurs de creditors, tot i que, en alguns casos, poguessin ser viables a mitjà i a llarg termini. A més a més, la majoria de les empreses que entraven en concurs acabaven sent liquidades, amb els consegüents costos liquidatius, la generació de pèrdues per als seus creditors i el cost social derivat de la pèrdua de llocs de treball amb el tancament de l'empresa.

Per il·lustrar les situacions a les quals pretén posar remei aquest RDL, utilitzem el balanç i el compte de resultats adjunts de l'«Empresa Viable, SA». El balanç de situació presenta un desequilibri patrimonial elevat (proporció alta de deute en relació amb el patrimoni net) i un fons de maniobra negatiu (més deute a curt termini que actiu circulant). El compte de resultats mostra que el resultat operatiu és positiu abans del pagament d'interessos i d'impostos, però insuficient per afrontar el servei del deute (per al qual suposem un tipus d'interès del 10%). Per tant, el resultat final de l'empresa és negatiu, la qual cosa en redueix encara més el patrimoni net. Davant aquesta situació, una alternativa passaria per la reestructuració del passiu de l'empresa: per exemple, mitjançant l'aplicació d'una quitança sobre el deute o la conversió d'una part del deute en capital. El nou decret pretén facilitar aquest tipus de processos de reestructuració. Més concretament, el RDL:

(i) Facilita la suspensió de les execucions sobre el patrimoni del deutor necessari per a la continuïtat de l'activitat empresarial. Amb aquesta finalitat, serà suficient una comunicació al jutge de l'inici de negociacions entre el deutor i els creditors. La suspensió pot afectar tot el patrimoni del deutor si així ho sol·licita, com a mínim, el 51% del passiu financer (anteriorment, el 55%).

(ii) Potencia els acords de refinançament no rescindibles si l'empresa arriba a concurs. Amb aquesta finalitat, s'elimina el requisit d'un informe d'expert independent sobre el pla de viabilitat. També s'estableix una nova categoria d'a­cords que no requereix una majoria de creditors, de manera que es pugui dur a terme, fins i tot, amb un únic creditor, sempre que el refinançament millori la posició pa­­trimonial del deutor.

(iii) Incentiva la capitalització de crèdits. S'estableix la presumpció de culpabilitat del concurs si el deutor no va ad­­me­­tre la capitalització oferta pels creditors, sempre que existís un informe d'un expert independent. Al seu torn, la CNMV dispensarà la necessitat de llançar una OPA sempre que es tracti d'operacions concebudes per garantir la sostenibilitat a llarg termini de la societat.

(iv) Amplia l'àmbit dels acords preconcursals homologables judicialment (no subjectes a rescissió si l'empresa acaba en concurs). Es redueix la majoria exigida al 51% (anteriorment, el 55%). Addicionalment, aquests acords s'ampliaran als creditors dissidents si, com a mínim, el 60% (en funció de la tipologia d'acord) dels creditors amb passius financers concorren davant el jutge. Els acords homologats tam­­bé s'aplicaran als crèdits amb garantia real, tant en la part del crèdit garantida com en l'import que superi la garantia.

(v) Afavoreix la injecció de nova liquiditat. De forma transitòria, durant els dos pròxims anys, els nous ingressos de tresoreria (fresh money) passen a ser considerats contra la massa (pagament abans que a la resta de creditors) pel 100% (anteriorment, el 50%). Amb aquesta mesura, el RDL vol impulsar, a curt termini, la reestructuració del deute en les empreses massa palanquejades.

El text aprovat pel Govern també recull altres mesures per afavorir les reestructuracions de crèdits, entre les quals s'inclou l'exempció en ITP de les quitances acordades en els acords de refinançament i el tractament, per part del Banc d'Espanya, del crèdit que hagi patit operacions com a risc normal.

    documents-10180-297240-IM378_TablaF9-1_fmt.png
    documents-10180-297240-IM378_TablaF9-2_fmt.png