Castella-La Manxa

Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB de Castella-la Manxa va créixer un 5,2% l’any 2021, lleugerament per sobre de la mitjana nacional (5,0%). El bon comportament del consum, del sector terciari i de la demanda externa, juntament amb la recuperació de la construcció d’habitatges després del fort deteriorament de l’any anterior, van contrarestar el to més dèbil dels sectors industrials. 

Contingut disponible en
18 de març de 2022
Castilla-La Mancha
2.049.000
habitants (2020)
19.369 €
de PIB per capita (2020)
3,5%
del PIB d'Espanya (2020)
4,8%
creixement previst del PIB (2022)
Estructura i posició econòmica regional
  • Els poc més de 2 milions d'habitants de Castella-la Manxa representen el 4,3% del total nacional.
  • El PIB de la regió (39.573 milions d'euros) suposa el 3,5% del PIB espanyol.
  • El PIB per capita (19.369 euros) és el quart més baix del país i un 18,3% inferior a la mitjana nacional. A més, s'observen diferències importants per províncies: el PIB per capita de Toledo és un 17% més baix que el de Conca.
  • Pel que fa a l'especialització productiva, sobresurt l'agricultura, amb el 10,3% del PIB manxec, el percentatge més alt de totes les regions: destaca el seu lideratge en producció de vi, amb la meitat del total nacional. També tenen més pes la indústria manufacturera (14,4% vs. el 12,1% d'Espanya) i els serveis públics (23,1% vs. el 20,5%). Per contra, el comerç, el transport, l'hostaleria i l'oci aporten el 20,4% del PIB (vs. el 23,9%).
  • Les exportacions de béns representen el 18,2% del PIB regional (en comparació amb el 23,3% de la mitjana espanyola): l’última dècada aquest percentatge ha augmentat gairebé 10 punts, la qual cosa reflecteix l'esforç per internacionalitzar la regió. El pes sobre el total de les exportacions espanyoles és reduït; amb prou feines, del 2,8% l'any 2020 (7.188 milions d'euros): més de la tercera part són productes agroalimentaris, especialment begudes (12,5% del total), amb el vi al capdavant. Per darrere hi ha màquines, aparells i material elèctric (9,8%), i reactors nuclears i calderes (8,7%). Gairebé el 22% de les begudes que exporta Espanya provenen d’aquesta regió.

Taula d'indicadors estructurals

     

1990

2000

2010

 

2020

PIB per capita

Euros

 

7.239

12.448

18.515

 

19.369

100 = Espanya

 

87,2

77,9

80,4

 

81,7

Població

Milers d'habitants

 

1.659

1.752

2.099

 

2.049

Creixement mitjà anual en el decenni (%)

 

0,1

0,5

1,8

 

–0,2

% sobre el total d'Espanya

 

4,3

4,3

4,5

 

4,3

% de població > 65 anys

 

5,6

5,5

4,0

 

4,8

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%

 

...

8,5

8,7

 

18,2

 

 
Situació macroeconòmica

Segons les estimacions de CaixaBank Research, el PIB de Castella-la Manxa va créixer un 5,2% l’any 2021, lleugerament per sobre de la mitjana nacional (5,0%). El bon comportament del consum, del sector terciari i de la demanda externa, juntament amb la recuperació de la construcció d’habitatges després del fort deteriorament de l’any anterior, van contrarestar el to més dèbil dels sectors industrials.

Per al 2022, preveiem un creixement del PIB del 4,8%, una mica menys que per al conjunt del país (5,5%), però que permetria superar, en un 1,5% el nivell anterior a la COVID (1,2% a Espanya). Malgrat que el pes inferior dels sectors industrials i de serveis no turístics, els que més es beneficiaran dels fons europeus, impedirà un dinamisme més elevat, Castella-la Manxa serà la regió més avançada en la reactivació.

PIB

Última actualització: 17 març 2022 - 13:00

Castella-la Manxa va registrar una caiguda d’afiliats del 0,8 % l’any 2020 i va ser una de les regions menys afectades per la crisi pel que fa a l’ocupació (2,1% de mitjana a Espanya). L’evolució posterior també ha estat molt favorable: els afiliats que no es troben en ERTO se situen al febrer un 5,5% per sobre del nivell del febrer del 2020 (1,7% per al conjunt d’Espanya). Pel que fa a la taxa d’atur, en el 4T 2021 es troba al 13,3%, una taxa idèntica a la mitjana nacional i 3,3 punts per sota del tancament del 2019.

L’activitat industrial de la regió va experimentar el 2020 un deteriorament inferior al de la mitjana nacional, amb un retrocés de l’IPI del 8,4% (vs. 9,2%). Tanmateix, la recuperació el 2021 va ser una mica més modesta: malgrat que va anotar un creixement del 5,6%, aquest creixement va ser inferior a la mitjana nacional (7,0%) i encara es trobava un 3,2% per sota dels nivells del 2019.

El descens de les exportacions de mercaderies el 2020 va ser sensiblement inferior al que va experimentar el conjunt del país (4,7% vs. 10,2%). El 2021, l’enlairament de les exportacions va ser apreciable, amb un creixement del 25,9%, gràcies, principalment, a la solidesa de les exportacions de productes agraris i a l’empenta dels béns d’equipament i els productes químics; en aquest sentit, superen en un 20% els registres del 2019 (+8,8% nacional).

Les activitats terciàries també van mostrar un comportament millor que el de la mitjana nacional durant la crisi del 2020, amb un descens de la xifra de negocis del sector serveis del 9,7% (vs. 15,6%) i de les vendes del comerç detallista de l'1,0% (vs. 5,6% per al conjunt nacional). Tots dos indicadors van créixer amb intensitat l’any 2021, de manera que la xifra de negocis es va situar de mitjana anual un 3,1% per sobre dels nivells del 2019 (vs. 2,2% en el conjunt d’Espanya) i les vendes detallistes només un 1,5% per sota (vs. 3,2%).

Afiliados a la Seguridad Social

Última actualització: 17 març 2022 - 13:04

Exportaciones de mercancías

Última actualització: 17 març 2022 - 13:03

Taula d'indicadors

   

Mitjana 2008-2013

Mitjana 2014-2019

2020

2021

2022

(Última dada)

Bretxa amb l’any 2019 (últ. dada)

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

–2,0

2,6

–7,9

5,2

–3,1

2021

–1,8

2,8

–10,8

5,0

–6,4

Comerç al detall
(% var. acumulada anual)

1,7

–1,0

–0,5

–2,0

desembre-21

2,3

–5,6

2,6

–4,0

Índex de producció industrial
(% var. acumulada anual)

–5,0

1,7

–8,4

5,6

4,7

desembre-21

–5,3

1,8

–9,2

7,0

4,9

Índex d'activitat de serveis
(% var. acumulada anual)

5,0

–9,7

14,2

13,0

desembre-21

5,1

–15,6

15,8

8,2

Índex de preus al consum
(% var. interanual)

1,6

0,6

-0,6

3,7

6,6

desembre-21

1,7

0,7

-0,3

3,1

6,0

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social
(% var. interanual)

–4,6

3,2

–0,8

3,4

5,0

2,0

febrer-22

–3,1

3,2

–2,1

2,5

4,5

4,3

Afiliats no afectats per ERTO
(% var. interanual)

–4,6

3,2

–5,7

7,5

10,5

6,6

febrer-22

–3,1

3,2

–9,2

7,3

10,8

3,9

Taxa d'atur
(% pobl. activa)

22,2

22,3

17,7

15,7

4T 2021

20,2

18,8

15,5

14,8

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pobl. activa < 25)

43,7

49,8

39,4

35,2

4T 2021

42,5

42,5

38,3

44,7

 

               

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

–4,7

–1,1

0,4

0,7

3T 2021

–2,7

–0,9

–0,2

0,8

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

16,5

36,0

39,7

38,7

3T 2021

12,3

24,1

27,1

26,6

 

               

Mercat immobiliari

Preu d’habitatge
(% var. interanual)

–7,4

1,9

1,3

4,4

3T 2021

–8,1

5,3

2,1

6,0

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–16,1

10,9

–12,5

36,3

44,2

desembre-21

–10,8

9,7

–16,9

34,6

38,1

 

               

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns
(% var. acumulada anual)

8,5

6,9

–4,7

25,9

24,7

desembre-21

4,6

3,9

–10,2

21,2

17,8

Pernoctacions turístiques
(% var. acumulada anual)

–3,8

5,2

–54,0

62,2

172,2

–7,7

gener-22

0,7

3,0

–69,2

77,8

290,3

–27,2

Nota: La dada de PIB del 2021 de les comunitats autònomes (CA) és una estimació elaborada per CaixaBank Research.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l'INE, Banc d'Espanya, MITRAMISS, Ministeri d'Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 01 octubre 2021 - 13:25