Comunitat de Madrid

L’economia madrilenya es va contraure un 10,6% el 2020 a causa de l’efecte de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Aquesta caiguda va ser inferior a la del conjunt de l’economia espanyola (–10,8%) gràcies a la menor dependència del sector turístic respecte de la mitjana nacional, el comportament relativament bo de l’activitat comercial, que es va recuperar ràpidament després del 2T del 2020, i el bon to de la producció industrial i les exportacions.

Contingut disponible en
5 d'octubre de 2021
Madrid
6.747.000
habitants (2019)
35.913 €
de PIB per capita (2019)
19,3%
del PIB d’Espanya (2019)
5,3%
creixement previst del PIB (2021)
Estructura i posició econòmica regional
  • La Comunitat de Madrid lidera el rànquing per volum de PIB. El seu creixement relatiu més gran ha permès que la regió hagi guanyat pes les dues últimes dècades, de manera que ha augmentat el seu pes en el PIB espanyol fins al 19,3%, respecte del 17,7% de l’any 2000.
  • La regió ha mostrat un gran dinamisme demogràfic les últimes dècades gràcies als fluxos migratoris de l’estranger i d’altres comunitats autònomes. La Comunitat de Madrid té una població de 6,7 milions d’habitants, el 14,3% de la població espanyola.
  • El PIB per capita és de 35.913 euros i se situa un 35,9% per sobre de la mitjana espanyola. La seva posició respecte del PIB per capita d’Espanya s’ha mantingut estable, tot i que lleugerament a l’alça, des del principi del segle XIX.
  • En especialització productiva destaca per un pes relatiu més gran dels serveis professionals i lligats a la indústria (40,6% vs. 28,2% de la mitjana espanyola) i per un pes molt reduït de les activitats agrícoles i industrials.
  • La Comunitat de Madrid és una regió amb una orientació poc exportadora, amb un pes de les exportacions de béns en el PIB regional del 13% (vs. la mitjana d’Espanya del 23,4%). Tot i això, és la segona comunitat per volum d’exportacions de béns.
  • Els sectors exportadors principals són la maquinària i el material elèctric (19,9% del total), els productes farmacèutics (14,3%), els automòbils (10,4%) i els vehicles de navegació aèria (6,7%).

Taula d'indicadors estructurals

     

1989

1999

2009

 

2019

PIB per capita

Euros

 

9.419

19.703

31.220

 

35.913

100 = Espanya

 

126,8

134,8

135,4

 

135,9

Població

Milers d'habitants

 

4.937

5.330

6.374

 

6.747

Creixement mitjà anual
en el decenni (%)

 

0,7

0,8

1,8

 

0,6

% sobre el total d'Espanya

 

12,7

13,2

13,7

 

14,3

% de població > 65 anys

 

4,0

4,5

4,1

 

4,7

Pes de les exportacions de béns sobre el PIB

%  

...

11,1

9,6

 

13,0

   
Situació macroeconòmica

L’economia madrilenya es va contraure un 10,6% el 2020 a causa de l’efecte de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Aquesta caiguda va ser inferior a la del conjunt de l’economia espanyola (–10,8%) gràcies a la menor dependència del sector turístic respecte de la mitjana nacional, el comportament relativament bo de l’activitat comercial, que es va recuperar ràpidament després del 2T del 2020, i el bon to de la producció industrial i les exportacions.

Les nostres previsions apunten a un creixement del PIB el 2021 de la Comunitat de Madrid del 5,3%, que el situaria un 5,9% per sota del nivell pre-COVID (respecte d’un 6,4% per al conjunt d’Espanya). Per a la segona meitat de l’any, esperem que es consolidi la tendència de recuperació que s’ha observat durant els últims mesos en consum, ocupació i activitat industrial i exportadora. A més, estimem que l’efecte de la demanda embassada i l’execució dels NGEU tindran un paper important en la recuperació.

PIB

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:44

L’ocupació a la regió s’ha mantingut més dinàmica que en la mitjana espanyola. A l’agost, la xifra d’afiliats es va situar un 1,9% per sobre del nivell del 2019, si bé l’ocupació no afectada per ERTO encara es troba lleugerament per sota del mateix mes del 2019 (–0,1%). La xifra de treballadors en ERTO s’ha reduït fins als 53.930, un 1,9% dels afiliats al R. G.

El comerç al detall ha patit les conseqüències de la crisi de manera menys intensa que la mitjana nacional. En el 1S del 2021, les vendes al detall van anotar un creixement del 3,4% respecte del mateix període del 2019 (–3,4% per a la mitjana espanyola). L’indicador de consum de CaixaBank mostra una lleu moderació al final de l’estiu, en caure un 1,4% la primera setmana del setembre respecte del mateix període del 2019.

L’evolució de la producció industrial també ha estat més favorable que la del conjunt nacional durant la crisi, amb una contracció el 2020 del 6,6%, inferior a la caiguda del 9,2% de la mitjana, gràcies al bon comportament de les branques energètiques. Del començament d’any ençà, l’IPI de la regió manté una caiguda del 3,5% respecte del 2019.

Les exportacions també s’estan comportant millor que la mitjana nacional. El 2020 van patir un descens del 6,2% (–10,2% a Espanya) i en el 1S del 2021 ja se situen un 16,2% per sobre del mateix període del 2019, gràcies al comportament de les exportacions de productes farmacèutics (+55% respecte del mateix període del 2019).

El sector turístic madrileny té una elevada dependència del turisme de negocis, que té unes perspectives de recuperació més lentes que les del turisme de vacances. Amb tot, la caiguda de les pernoctacions entre gener i juliol va ser semblant a la de la mitjana d’Espanya respecte del mateix període del 2019 (prop del –63%).

Afiliats a la Seguretat Social

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:41

Índex del comerç al detall

Última actualització: 28 setembre 2021 - 15:40

Taula d’indicadors

 

 

Mitjana 2002-2007

Mitjana 2008-2014

Mitjana 2015-2018

2019

2020

2021

Última dada

Activitat i preus

PIB real*
(% var. interanual)

4,0

–0,5

3,5

2,6

–10,6

2020

3,5

–1,3

2,8

2,0

–10,8

Comerç al detall**
(% var. acumulada anual)

–4,2

3,7

4,8

–2,6

3,4

juliol-21

–3,7

1,8

2,5

–5,6

–3,4

Índex de producció industrial**
(% var. acumulada anual)

3,7

–6,3

2,1

2,3

–6,6

–3,5

juliol-21

1,9

–4,2

1,7

0,6

–9,2

–4,1

Índex d'activitat de serveis**
(% var. acumulada anual)

–4,1

7,2

4,0

–18,3

–9,3

juny-21

–3,4

5,5

3,9

–15,6

–6,9

Índex de preus al consum
(%. var. interanual)

3,1

1,4

1,1

1,0

–0,4

2,6

juliol-21

3,1

1,4

1,1

0,7

–0,3

2,9

                 

Mercat laboral

Afiliats a la Seguretat Social**
(% var. interanual)

4,0

–1,8

3,8

3,4

–1,3

1,9

agost-21

3,5

–2,3

3,4

2,6

–2,1

0,8

Taxa d'atur
(% pob. activa)

6,8

16,0

14,6

10,6

12,5

12,1

2T 2021

10,0

20,8

18,5

14,1

15,5

15,3

Taxa d'atur de menors de 25 anys
(% pob. activa < 25)

15,9

39,8

36,7

29,1

31,8

34,0

2T 2021

20,4

44,5

41,5

32,6

49,6

38,4

                 

Sector públic

Dèficit públic
(% del PIB)

0,1

–3,9

–1,5

–0,2

–0,1

2020

–0,3

–2,5

–0,8

–0,6

–0,2

Deute públic autonòmic
(% del PIB)

5,9

8,8

14,4

13,9

16,0

16,5

1T 2021

6,0

13,8

24,5

23,7

27,1

27,6

                 

Mercat immobiliari

Preu habitatge
(% var. interanual)

–7,4

10,1

5,9

1,7

1,9

2T 2021

–6,8

5,8

5,1

2,1

3,3

Compravenda d'habitatge
(% var. acumulada anual)

–4,7

13,9

–6,3

–19,8

37,9

juny-21

–8,7

13,4

–2,4

–17,2

31,8

                 

Sector exterior i turisme

Exportacions de béns**
(% var. acumulada anual)

7,1

4,0

2,6

4,1

–6,2

16,2

juny-21

6,8

4,2

4,5

2,0

–10,2

2,8

Pernoctacions turístiques**
(% var. acumulada anual)

6,7

2,5

4,4

4,9

–68,5

–63,3

juliol-21

2,4

1,1

3,4

0,6

–69,3

–63,9

Notes: * La dada de PIB del 2020 de les CA és una estimació elaborada per CaixaBank Research. ** Es calculen les variacions respecte del mateix període del 2019.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, Banc d’Espanya, MITRAMISS, Ministeri d’Hisenda i DataComex.

Comparativa regional

A continuació s'inclouen un seguit de gràfics comparatius dels principals indicadors de les diferents comunitats.

Comparativa CA

Última actualització: 01 octubre 2021 - 13:25