Com evolucionarà el turisme internacional a Espanya el 2024? Sensibilitat a partir de factors macroeconòmics

Identifiquem els factors macroeconòmics que afecten l'evolució del turisme internacional a Espanya, des de la taxa de creixement de la renda als països emissors fins a la inflació, passant pel risc geopolític i el tipus de canvi, i estimem l'arribada de turistes internacionals a Espanya el 2024.

Contingut disponible en
David Cesar Heymann
24 de gener de 2024
Panel de salidas de un aeropuerto

Després d’explorar els factors macroeconòmics que afecten l’evolució del turisme internacional a Espanya, trobem que la taxa de creixement de la renda als països emissors és el principal determinant i que hi ha una relació estreta entre el risc geopolític als països de l’est del Mediterrani i el creixement del turisme internacional a Espanya. A més a més, mentre que els tipus de canvi de la lliura i del dòlar afecten el turisme britànic i el nord-americà, la fortalesa de l’euro en relació amb altres divises estrangeres no incrementa la propensió dels europeus a viatjar a Espanya. Finalment, trobem efectes febles i heterogenis del paper de la inflació com a determinant de la demanda turística. Utilitzant aquestes sensibilitats i l’escenari de previsions de CaixaBank Research per al 2024, estimem que l’arribada de turistes internacionals augmentarà el 3,8% el 2024 i que els britànics i els nord-americans augmentaran per damunt d’aquesta mitjana.

Quins factors determinen l’arribada de turistes internacionals a Espanya?

En aquest article, analitzem els principals factors que determinen l’evolució del turisme internacional a Espanya. Per fer-ho, utilitzem un model de regressió múltiple en què la variable dependent és el nombre de turistes procedents dels principals països emissors de turistes cap a Espanya (el Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia i els EUA). Les variables independents inclouen la renda disponible bruta de les llars als països d’origen, un índex de risc geopolític, els tipus de canvi de l’euro enfront d’altres monedes principals i la inflació (tant a Espanya com als països d’origen).2

La renda dels països emissors

El principal factor que explica el creixement del turisme internacional a Espanya és el dinamisme de la renda real als països d’origen. El següent gràfic mostra el creixement del nombre de turistes internacionals per país d’origen per cada punt addicional de creixement de la renda real a cada país.3 Llevat del cas de França, tots els coeficients se situen substancialment per damunt d’1, un resultat que és coherent amb el fet que el turisme internacional a Espanya sigui un bé de luxe, és a dir, quan els ingressos augmenten, la despesa en turisme creix proporcionalment més que els ingressos.4 Això apunta a un elevat potencial de creixement per al sector turístic espanyol a mesura que creixen els ingressos de les famílies als països emissors.

  • 2. El model de regressió també inclou una tendència temporal.
  • 3. En particular, el model inclou el creixement mitjà de la renda bruta als països emissors en els quatre trimestres anteriors al viatge, ajustada per la inflació al país d’origen dels turistes.
  • 4. Noti’s que aquest coeficient no es correspon amb una elasticitat de les arribades de turistes internacionals als ingressos, ja que no ajustem pel creixement de la població.

Creixement de les arribades de turistes internacionals per cada punt addicional de renda bruta disponible real

Última actualització: 24 gener 2024 - 10:16

Creixement de les arribades de turistes internacionals per cada punt addicional de renda bruta disponible real

Risc geopolític als EUA

Última actualització: 24 gener 2024 - 10:18

Risc geopolític a Turquia

Última actualització: 24 gener 2024 - 10:19

El risc geopolític

Un dels factors clau de l’èxit del turisme espanyol és l’elevada percepció de seguretat que ofereix el nostre país. Segons l’índex de competitivitat turística que elabora el World Economic Forum, Espanya obté una puntuació de 6 (d’un màxim de 7) en el pilar que mesura la seguretat i la protecció,5 una puntuació significativament més elevada que la dels principals països competidors, com Itàlia (5,5), Grècia (5,4) o Turquia (4,8), tot i que una mica inferior a la puntuació de Portugal (6,3). Examinem com evolucionen les arribades de turistes en relació amb dues mesures de risc geopolític: un índex de risc geopolític nord-americà –que utilitzem com un proxy (una mesura que, en ser prou pròxima, representa el valor d’una altra en un càlcul) del risc geopolític global– i un índex de risc geopolític a Turquia –que utilitzem com un proxy del risc geopolític a l’est del Mediterrani.6

Sembla que el risc geopolític internacional vist des dels EUA té un efecte negligible sobre les arribades de turistes internacionals a Espanya. De fet, aquest índex només té un efecte estadísticament significatiu i negatiu per a les arribades des dels EUA. En canvi, sembla que la inestabilitat geopolítica al Mediterrani oriental desvia el flux turístic cap a destinacions percebudes com més segures, com Espanya. En particular, un augment del risc geopolític a Turquia incrementa de manera estadísticament significativa el flux total de turistes a Espanya, en especial dels nord-americans, britànics i francesos.

Tipus de canvi

En general, és d’esperar que un euro feble enfront de les divises estrangeres sigui un vent de cua per al turisme internacional a Espanya, ja que els viatges a Espanya són més assequibles per als britànics i per als nord-americans, mentre que viatjar a destinacions fora de la zona de l’euro es més costós per als turistes europeus. Atès que els tipus de canvi solen ser força volàtils i que les tendències a llarg termini varien en funció de la divisa (per exemple, la lliura esterlina s’ha depreciat enfront de l’euro entre el 2020 i el 2022, mentre que el dòlar nord-americà ha fluctuat en un rang força estable), utilitzem un ventall d’especificacions per poder examinar el comportament dels turistes britànics, nord-americans i europeus davant les fluctuacions del tipus de canvi.

Aquesta anàlisi mostra que, en general, el creixement del turisme internacional a Espanya s’alenteix quan l’euro està fort. En particular, els tipus de canvi de la lliura esterlina i del dòlar nord-americà afecten el turisme britànic i el turisme nord-americà, respectivament. No obstant això, no sembla que la fortalesa de l’euro enfront d’una cistella de divises estrangeres7 modifiqui la propensió dels turistes europeus de viatjar a Espanya de manera significativa, i no observem que una apreciació de l’euro comporti una reducció del turisme de països de la zona de l’euro a Espanya.

Inflació

La inflació, tant a Espanya com als països d’origen, mostra una influència limitada en les arribades de turistes. La inflació domèstica no va oferir resultats significatius ni per al total del turisme internacional ni per a cap dels principals mercats analitzats. En canvi, sembla que la inflació als països d’origen té un efecte una mica més negatiu sobre les arribades de turistes a Espanya. No obstant això, la relació només és significativa en el cas del Regne Unit.

  • 5. Aquest pilar s’elabora a partir de diversos indicadors, com la seguretat de passejar sol a la nit o el nombre d’homicidis per cada 100.000 habitants.
  • 6. L’índex de risc geopolític es construeix a partir d’articles de diaris, mitjançant la cerca de paraules clau relacionades amb les amenaces i amb les tensions geopolítiques. Dades de Caldara, D. i Iacoviello, M. (2022), «Measuring Geopolitical Risk», American Economic Review, abril, 112(4), pàgs. 1.194-1.225.
  • 7. Índex JP Morgan Euro Area Neer Nominal, que inclou les divises dels socis comercials de la zona de l’euro ajustats pel seu pes.

Variació percentual de les arribades de turistes internacionals per cada punt addicional d’inflació al país d’origen

Última actualització: 24 gener 2024 - 10:19
Previsió d’arribades de turistes per país d’origen a partir dels determinants macroeconòmics

Equipats amb les efectes estimats dels diferents factors econòmics sobre el nombre de turistes internacionals que visiten Espanya, i combinant-los amb l’escenari de previsions de CaixaBank Research per a les principals economies, podem realitzar una previsió sobre el nombre de turistes internacionals que visitaran Espanya el 2024. En concret, preveiem que el nombre de turistes internacionals a Espanya creixerà el 3,8%, una taxa lleugerament superior a la mitjana del 3,4% dels 20 últims anys. Destaca el paper de la recuperació de la renda real disponible dels principals països emissors de turistes cap a Espanya a mesura que s’esvaeix el xoc inflacionista. Així mateix, la major seguretat que ofereix el nostre país en un context d’elevada inestabilitat geopolítica als països de l’est del Mediterrani i una certa apreciació de l’euro prevista per al 2024 donen suport a aquesta previsió.

Per països, el 2024, esperem que les arribades de turistes procedents del Regne Unit i dels EUA siguin les que creixin més ràpidament. Tot i que esperem una apreciació de l’euro enfront de la lliura esterlina i del dòlar nord-americà, creiem que serà modesta (segons CaixaBank Research, el 2024, l’euro passarà d’1,07 dòlars de mitjana el 2023 a 1,12 i de 0,87 lliures a 0,89). A més a més, la recuperació de la renda real disponible i la situació de seguretat seran factors que donaran suport als fluxos de turistes britànics i nord-americans cap al nostre país. Destaquem que, als EUA, el creixement real de la renda bruta disponible el 2023 s’ha situat 1,2 p. p. per damunt de la mitjana històrica. Així mateix, tant el Regne Unit com els EUA són països històricament sensibles a la inestabilitat al Mediterrani oriental.

Pel que fa als països de la zona de l’euro, preveiem que el turisme italià, alemany i francès mostrarà un comportament una mica més feble. Esperonats pels increments de la renda bruta disponible, els turistes francesos són els que mostrarien una evolució més positiva, amb un creixement esperat del 3,6%. El turisme italià i alemany creixerà més lentament, a causa de les reculades en renda bruta disponible el 2023 i de la menor sensibilitat estimada al risc geopolític a l’est del Mediterrani.

Arribades de turistes internacionals el 2023 i el 2024

Nombre de turistes (milions)

Arribades de turistes internacionals el 2023 i el 2024 (total)

Última actualització: 24 gener 2024 - 10:20

Arribades de turistes internacionals el 2023 i el 2024 (països)

Última actualització: 24 gener 2024 - 10:22
David Cesar Heymann
Etiquetas: