La bona evolució del sector exterior portuguès el 2018

Contingut disponible en
13 de juliol de 2018

El 2017, la balança per compte corrent de Portugal va registrar un superàvit del 0,5% del PIB i va encadenar cinc anys en positiu. Per components, mentre que les balances de béns i de rendes es van mantenir en una situació deficitària, les exportacions de serveis van superar les expectatives més optimistes, gràcies, en especial, a la forta embranzida del turisme, de manera que l’elevat superàvit de la balança de serveis va permetre compensar els registres menys positius de la resta dels components.

Dinàmiques recents del sector exterior

Pel que fa al 2018, les dades disponibles fins a l’abril mostren una evolució molt positiva de les exportacions, tant de béns com de serveis, així com de les remeses procedents dels emigrants.

En primer lloc, dins la balança de béns, s’ha observat un augment del dèficit comercial a causa del fort creixement de les importacions (el 10,5% interanual). Aquest dinamisme de les importacions és fruit de l’encariment del petroli (que ha provocat un deteriorament del dèficit comercial energètic), però també de la fermesa de la demanda domèstica i de la major importació de béns d’inversió. A més a més, les exportacions han avançat amb força (el 8,0%), resultat especialment destacable si es té en compte la important apreciació de l’euro al llarg del 2017. En aquest sentit, destaquen en positiu el gran augment de la venda d’automòbils i dels seus components i la bona marxa de les indústries tradicionals (oli, vi i begudes, plàstics i suro).

Per la seva banda, el superàvit de la balança de serveis ha continuat batent rècords. En particular, a l’abril del 2018, el superàvit havia augmentat en 2.300 milions d’euros (acumulat de 12 mesos) en relació amb el mateix període del 2017, xifra que intensifica la seva tendència a l’alça, amb el suport d’una evolució molt positiva del sector del transport i del turisme. Precisament, el turisme, amb un pes del 70% en el superàvit de la balança de serveis, mereix un esment especial. Els serveis turístics han guanyat importància en l’economia nacional de manera sostinguda (s’espera que assoleixin un pes del 7,8% en el PIB del 2018), i, a l’abril del 2018, els ingressos del sector van representar el 18,0% del total de les exportacions (acumulat de 12 mesos).

Finalment, en la balança de rendes, ha empitjorat el saldo de la balança de les rendes primàries (interessos, dividends i beneficis), tant per una disminució dels ingressos procedents de la inversió directa realitzada a l’exterior com per una reducció de les rendes procedents de les inversions de cartera. Per la seva banda, l’evolució recent de la balança de rendes secundàries confirma la dinàmica positiva de les remeses dels emigrants (l’1,5% del PIB).

Perspectives per al 2018

En un entorn exterior favorable, esperem que, tant a escala global com a la zona de l’euro, les exportacions de béns i de serveis continuïn exhibint una dinàmica robusta. En aquest sentit, el 2018, molt probablement l’entrada de turistes torni a assolir noves xifres rècord, la qual cosa reforçarà el superàvit de la balança per compte corrent.

Així i tot, l’escenari no està lliure de riscos. En positiu, es podrien produir millors registres de l’esperat en les remeses dels emigrants o en les transferències de la UE. En negatiu, destaquen el possible empitjorament del sentiment inversor internacional, en un entorn de tensions geopolítiques i comercials; l’evolució i la volatilitat del preu del petroli, i, finalment, la possibilitat de repunts sobtats en els tipus d’interès (que es podrien produir tant per temors a un augment del proteccionisme a nivell global com per la reacció a la retirada de l’estímul monetari dels principals bancs centrals). A més a més, també cal considerar que la proporció de deute públic en possessió dels no residents ha augmentat, la qual cosa generarà una certa pressió sobre la balança de rendes.

 

    im_1807_f7_01_ca_fmt.png