El compte corrent espanyol segueix una trajectòria favorable

Contingut disponible en
14 de maig de 2018

El compte corrent espanyol va acabar el 2017 amb un saldo de l’1,9% del PIB i va sumar el cinquè any consecutiu en superàvit. A més a més, cal destacar que el superàvit per compte corrent del 2017 va igualar el del 2016, en termes de percentatge del PIB, malgrat que alguns vents van bufar de cara: el 2017, el petroli es va encarir; la demanda interna va créixer de forma molt robusta, la qual cosa alimenta les importacions, i els tipus d’interès van aturar la senda decreixent iniciada el 2012, la qual cosa limita la reducció dels pagaments per interessos de l’elevat deute extern espanyol.

Quins factors van ajudar a trampejar aquesta situació el 2017?

A grans trets, destaquen la fortalesa de les exportacions, tant de béns com de serveis, i la menor posició deutora neta en relació amb la resta del món. Pel que fa a la balança comercial de béns, destaca el fort dinamisme que van mantenir les exportacions, amb un creixement del 8,1% en el conjunt de l’any. Això va permetre compensar de forma parcial l’encariment de la factura energètica (del 0,8% del PIB) i l’augment de les importacions de béns no energètics. Així, en el conjunt de l’any, la balança de béns «només» es va acabar deteriorant en 0,6 p. p. del PIB.

Pel que fa a la balança de serveis, destaquen tant l’evolució dels serveis turístics com la dels no turístics. En concret, el 2017 va ser un any molt bo per al turisme, amb un avanç de les exportacions del 10,1%, que va compensar amb escreix la forta embranzida que també es va registrar en les importacions turístiques (espanyols que viatgen a l’exterior). Les exportacions de serveis no turístics mereixen un esment especial, ja que van anotar taxes de creixement del 10,5% en aquest cas. Destaca la bona evolució de les exportacions de sectors d’alt valor afegit, com telecomunicacions i informàtica i, en especial, serveis empresarials de consultoria i tècnics relacionats amb el comerç. Tot plegat va permetre que el saldo de la balança de serveis millorés en 0,4 p. p. del PIB el 2017.

Finalment, el tercer factor que va ajudar a mantenir el superàvit corrent en l’1,9% del PIB va ser la bona evolució de la balança de rendes, que va experimentar una millora de 0,1 p. p. del PIB en relació amb el registre del 2016. El menor dèficit de rendes s’explica tant per la menor rendibilitat que va oferir el deute espanyol, la qual cosa va reduir els pagaments als tenidors de deute estrangers, com per la reducció del volum de deute en mans estrangeres. Això va compensar amb escreix la lleugera baixada en el rendiment dels actius que els espanyols tenen a l’exterior.

Què podem esperar de cara al 2018?

D’una banda, cal esperar que la solidesa de les exportacions de béns i de serveis no turístics es mantingui, gràcies als guanys de competitivitat dels últims anys i al bon to de l’economia mundial i, en especial, de la zona de l’euro, el nostre principal soci comercial. Així mateix, les últimes dades de turisme apunten a una continuïtat de la salut del sector. En efecte, les últimes dades d’arribades de turistes corresponents al mes de febrer mostren un augment del 2,6% interanual, una xifra notable si tenim en compte que ja es parteix de nivells elevats després d’anys d’augments continuats i significatius. En aquest sentit, és especialment destacable que la despesa turística creix encara més que les entrades de turistes (el 4,7% interanual al febrer).

No obstant això, els vents de cara continuaran sent notables. En aquest sentit, destaca l’augment del preu del petroli, que cal esperar que tanqui l’any en cotes superiors a les del 2017, la qual cosa generarà un nou deteriorament del saldo de béns energètics. També esperem que les importacions de béns i de serveis mantinguin un dinamisme elevat, fruit de la recuperació de l’activitat econòmica a nivell domèstic. Pel que fa als tipus d’interès, malgrat que no s’esperen nous descensos, tot fa pensar que, enguany, es mantindran relativament estables, de manera que no s’esperen grans variacions en la balança de rendes. En conjunt, per tant, és probable que el 2018 tanqui amb un superàvit corrent lleugerament inferior al del 2017, però encara elevat, la qual cosa permetrà que es continuï reduint el deute extern.

    im_1805_f8_01_ca.png