Compartir: 

Què és CaixaBank Research?

Dirigida per Enric Fernández, la missió de CaixaBank Research és crear i divulgar coneixement, dins i fora de l'entitat, a partir de la recerca i l'anàlisi econòmica, afegint valor al procés de presa de decisions de CaixaBank, donant suport a la direcció i les unitats de negoci, i contribuint al debat públic i a la difusió de l'economia en la societat.

A través de les seves publicacions, estimula el debat i l'intercanvi d'experiències entre tots els sectors de la societat i afavoreix la difusió dels grans temes de l'entorn socioeconòmic del nostre temps, situant-los a l'abast del major nombre possible de persones i empreses, sense renunciar, en cap cas, al rigor científic i metodològic.

Àrees d'estudi

CaixaBank Research està estructurada en dos departaments:

  • El Departament d'Estratègia bancària analitza l'entorn regulatori i competitiu en què CaixaBank desenvolupa el negoci bancari i en què altres empreses participades per CaixaBank duen a terme les seves activitats. Aquest departament també dóna suport a l'alta direcció en el disseny, coordinació i seguiment del Pla Estratègic del Grup CaixaBank.

  • El Departament d'Estudis du a terme un seguiment de la conjuntura econòmica internacional, europea i espanyola mitjançant l'estudi en profunditat de les tendències estructurals i l'anàlisi dels riscos específics i sistèmics; proporciona previsions macroeconòmiques i financeres a diferents horitzons temporals, i analitza tant països individuals (desenvolupats o emergents) com aspectes transversals, tot dedicant una atenció especial a Espanya i el seu paper en el marc de l'economia de la zona de l'euro. A més a més, s’aprofundeix sobre el coneixement sectorial de l’economia mitjançant la utilització del Big Data que ens proporciona la base de dades corporativa. Finalment, el Departament analitza l'evolució i les perspectives dels principals mercats financers internacionals; n'identifica els factors determinants, en particular els relacionats amb l'entorn macroeconòmic i amb l'activitat bancària, i fa previsions sobre un ampli ventall de variables financeres i n'examina els riscos, en especial sobre l'estabilitat financera.

Publicacions

Els estudis d'anàlisis econòmica i financera de CaixaBank Research s'editen periòdicament en forma de diferents publicacions i articles, entre les quals destaquen les següents:

  • Pols Econòmic: informe d'edició setmanal que analitza i interpreta els indicadors econòmics més rellevants publicats durant els últims set dies.

  • Informe Mensual: anàlisi de la conjuntura econòmica espanyola, portuguesa, europea i internacional i de l'evolució dels mercats financers, amb articles especialitzats sobre temes clau de l'actualitat.

  • Documents de Treball: col·lecció que recull la recerca científica en curs a càrrec dels economistes de CaixaBank Research. Són documents de caire preliminar, amb l'objectiu de promoure la discussió en el sí de la comunitat acadèmica i professional.

  • Informe Sectorial: seguiment periòdic dels principals sectors d’activitat d’Espanya, a partir de l’anàlisi dels principals indicadors econòmics i del big data.

  • Índex CaixaBank per a la Internacionalització Empresarial (ICIE): anàlisi dels punts forts i dèbils de 67 països, amb l’objectiu de determinar-ne l’atractiu per a la internacionalització de les empreses espanyoles.

  • Documents d'Economia: sèrie de monografies que analitzen a fons i amb rigor aspectes específics de l'economia i del sector financer, amb l'objectiu de contribuir el debat en la societat.

  • Economic Papers: monografies que desenvolupen aspectes rellevants de l'economia mundial, des de l'òptica de la recerca econòmica, per estimular la discussió i propiciar l'intercanvi d'experiències entre els diferents agents econòmics.

  • Col·lecció Comunitats Autònomes: diagnòstic estratègic que pretén contribuir a un coneixement millor de la complexa realitat econòmica i territorial d'Espanya.

Càtedra "la Caixa" Economia i Societat

CaixaBank Research ha impulsat també la creació de la Càtedra "la Caixa" Economia i Societat per promoure iniciatives acadèmiques, en forma de classes magistrals i conferències, que facilitin la reflexió i el debat sobre els principals reptes econòmics i socials als quals s'enfronta la societat actual.

Compartir: