La demanda d'habitatges a Espanya s'estabilitza

Contingut disponible en
12 de maig de 2014

Després de la important correcció experimentada pel sector immobiliari durant l'últim lustre, comencen a arribar els primers indicis d'estabilització de la demanda d'ha­­bi­­tatges. Sense anar més lluny, les dades de l'any passat pu­­blicades per l'INE mostren una caiguda de les transaccions immobiliàries del 2,2% anual, percentatge que cal comparar amb l'11,5% del 2012. Quins factors impulsen aquest canvi de tendència? I, sobretot, quin recorregut tenen?

Un primer factor que cal considerar és la recuperació de la demanda estrangera. Segons el Ministeri de Foment, les transaccions dutes a terme per estrangers van augmentar el 12,8% l'any passat i van arribar, en total, a les 49.451. Atès que la demanda nacional va continuar disminuint, el pes de la demanda estrangera ha augmentat notablement i ha passat del 6% del 2009 al 16% el 2013.

El dinamisme de la demanda estrangera ha estat més in­­tens a les províncies amb un parc important de segones residències. El 88% de les adquisicions d'habitatges per part d'estrangers en els dos últims anys s'han localitzat a la costa mediterrània o als arxipèlags canari i balear, la qual cosa ha afavorit la reducció de l'excés d'oferta d'una re­­gió que concentra més del 50% de l'estoc total d'ha­­bi­­tat­­ges nous per vendre.

La important entrada de demanda estrangera també propicia la desacceleració de la caiguda del preu de l'habi­­tat­­ge. D'aquesta manera, tant les grans ciutats, que presenten un excés d'oferta d'habitatges menor, com les zones costaneres es troben en una fase més avançada del cicle im­­mobiliari. Així ho mostra el rellotge immobiliari, que situa les dues regions en la fase d'estabilització. Aquesta fase es caracteritza per una taxa de creixement de les transaccions positiva i per una caiguda del preu de l'habitatge en desacceleració. La resta del territori, en canvi, es troba encara en una posició més endarrerida del cicle.1

A la bona evolució de la demanda estrangera, es va su­­mant, a poc a poc, la recuperació de la demanda nacional. El canvi de tendència del mercat laboral i, sobretot, la mi­­llora de les perspectives econòmiques haurien de permetre que, enguany, les vendes ja es tanquin amb una taxa de creixement positiva. Així ho suggereix l'evolució de les intencions de compra d'habitatge en els 12 pròxims mesos per part dels consumidors espanyols, que han tocat fons i que, fins i tot, sembla que han iniciat una via tímidament ascendent.

1. Per a més informació sobre el rellotge immobiliari, vegeu el Focus «El rellotge immobiliari: hora de llevar-se?» de l'Informe Mensual de l'octubre del 2013.

Etiquetes
    documents-10180-361152-cIM379_F7_01-cat_fmt.png
    documents-10180-361152-cIM379_F7_02-cat_fmt.png
    documents-10180-361152-cIM379_F7_03-cat_fmt.png